Minimální preventivní program

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Blížkovice, okr. Znojmo, příspěvková organizace
Jméno a příjmení ředitele Mgr. Eva Valová
Telefon 515 258 116
Email zs.blizkovice@seznam.cz
   
Jméno a příjmení školního metodika prevence Mgr. Tomáš Novotný
Telefon 515 294 510
E-mail novotny@zsblizkovice.cz
   
Jméno a příjmení výchovného poradce Mgr. Hana Makovičková
Telefon 515 294 510
E-mail makovickova@zsblizkovice.cz
  Počet tříd Počet žáků
ZŠ – I. stupeň 5  
ZŠ – II. stupeň 4  

 

ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP

VSTUPNÍ INFORMACE

1. Sociální a jiné okolí školy

Základní školu navštěvuje …… žáků. Se žáky s poruchami pracují 4 asistenti pedagoga. Na škole pracuje jeden výchovný poradce, jeden školní metodik prevence. Spolupracujeme s rodiči problémových žáků, společně s odborem sociálních věcí, PPP, PČR a dalšími institucemi.

2. Informace od pedagogů

Pedagogové situaci v oblasti rizikového chování dětí ve škole hodnotí jako velmi dobrou. Zaměřujeme se na výchovné problémy žáků – zejména agresivitu, vztahy mezi žáky, neomluvenou absenci a šikanu. 

3. Informace od rodičů

Část rodičů hodnotí situaci v oblasti rizikového chování dětí na škole také jako velmi dobrou. Vyplývá tak z pohovorů s rodiči na třídních schůzkách, při pohovorech a při účasti na školních akcích. Rodiče většinou považují za velký problém vztahy mezi žáky.

4. Informace od žáků

Žáci hodnotí sociální klima ve škole jako velmi dobré rovněž vztahy ve třídách. Tam kde se vyskytnou problémy, řeší je metodik společně s výchovným poradcem, třídními učiteli, rodiči, popřípadě s dalšími odborníky. Informace získáváme pomocí dotazníků, diskusí se žáky. K větší spokojenosti žáků by přispělo vybudování více chill out zón. Modernizaci by si zasloužily žákovské šatny. Na škole pracuje žákovská rada. Žáci pátých až devátých tříd se pravidelně schází a pomáhají při řešení aktuálních problémů, podílejí se na zvelebování školního prostředí.

5. Hodnocení MPP minulého školního roku

V oblasti rizikového chování jsme se nejčastěji potýkali s agresivitou žáků mezi sebou. Osvědčila se společná jednání vyučujících, rodičů, žáků, ředitelky školy, výchovného poradce a metodika prevence v ředitelně školy ve výchovných komisích. Efektivní byla rovněž individuální jednání s rodiči a žáky. Tato opatření se nám jeví jako nejefektivnější a budeme v nich pokračovat. Dále komunikace mezi žák x žák. Osvědčilo se plošné omezení používání mobilních zařízení během přestávek.

CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE

 • sebepoškozování
 • učit žáky řešit konfliktní a krizové situace, odhadnout nebezpečnou situaci v běžném životě
 • vést žáky ke schopnosti odmítat činnosti, které by mohly mít negativní důsledky
 • pozitivně ovlivňovat vztahy v kolektivu, posilovat kladné vlastnosti dětí
 • učit děti toleranci
 • učit děti zdravému způsobu života, sebepoznání, vytváření samostatných osobních postojů
 • upozornit žáky na nebezpečí spojená s užíváním internetu, na rizika na sociálních sítích, kyberšikanu 
 • monitoring užívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

1. Úkoly učitelského sboru

1.1. Úkoly školního metodika prevence

Tvorba a realizace preventivního programu školy; koordinace při realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, šikanu, kyberšikanu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami a kriminálního chování, rizikových projevů, sebepoškozování a dalšího rizikového chování (dále jen RCH); metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy; koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence; příprava a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci  žáků; koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy; monitoring žáků s poruchami chování a problémových žáků; zajišťování a předávání odborných informací o problematice RCH, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

Dále vzdělávání školního metodika prevence – účast na vzdělávacích akcích (preference seminářů s akreditací MŠMT); spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje RCH u jednotlivých žáků a tříd; koordinovat integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a  preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

1.2. Výchovného poradce

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků; vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky; zajišťovat nebo zprostředkovat diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné); příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole. 

1.3. Úkoly třídního učitele i ostatních vyučujících

Komunikovat s poradcem; sledovat využití volného času žáků; nabízet činnost v  nepovinných předmětech a zájmových kroužcích; monitorovat rizikové prostředí žáků; individuálně přistupovat k problémovým žákům; spolupracovat s rodiči; důsledně postihovat šikanu, vandalismus, brutalitu a ostatní rizikové chování; působit na žáky ve smyslu boje proti rasismu, netoleranci a xenofobii prostřednictvím vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů; sledovat docházku žáků aktivně napomáhat při realizaci MPP.

Minimální preventivní program je v naší škole nedílnou součástí tématických plánů jednotlivých předmětů a týká se těchto klíčových oblastí:  

prvouka a přírodověda – formování základního vztahu k životu, základní vědomí odpovědnosti za vlastní život  

přírodopis a chemie – biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické složení 

zdravý životní styl – výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, zdravá výživa atd. 

oblast společenskovědní – socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, sociální   prostředí a jedinec 

rodinná a občanská výchova – rodina a společnost, náš domov, právní odpovědnost, zdravý vývoj a reprodukce, komunikativní dovednosti 

oblast sociálně právní – právní aspekty drog, práva dítěte, význam volby, nebezpečí reklamy

oblast společenská – postoj společnosti k problematice, kriminalita, šikanování, rasismus, xenofobie

2. Práce s žáky

2.1. Problémoví žáci: Škola monitoruje žáky s problémovým chováním a prospěchem. Těmto žákům je věnován zvýšený dohled třídních i ostatních učitelů, neboť je u těchto žáků zvýšené riziko výskytu rizikového chování. 

 2.2. Žáci se specifickými poruchami učení: Žáci s poruchami učení jsou integrování ve svých třídách. U každého žáka se poruchy učení projevují různě, proto učitelé na 1. i 2. stupni svým individuálním přístupem umožní dětem mít pěkné studijní výsledky a zažívat pocity úspěchu ve své práci. Tyto děti mohou najít pomoc v rámci projektu EU „Peníze do škol“, kde jsou zařazeni do reedukace s časovou dotací 1 hodina týdně. 

2.3. Další školní a mimoškolní akce pořádané  v tomto školním roce: viz. příloha č. 2

2.4. Zájmové  kroužky a nepovinné předměty: viz. příloha č. 3 

3.  Spolupráce s rodiči 

Pravidelné informace o prospěchu a chování žáků jsou rodičům podávány na rodičovských schůzkách, dále má každý rodič možnost po telefonické domluvě přijít na informační schůzku s kterýmkoliv vyučujícím, popř. s ředitelstvím školy. Každý akutní výskyt rizikového chování žáků řeší škola s rodiči okamžitě a doplňuje zápisem z výchovné komise a nabízí rodičům vhodné poradenství. 

Při řešení rizikového chování žáků se postupuje dle vypracovaného schématu: viz. příloha č. 4

4. Spolupráce s okresním metodikem prevence při zajišťování preventivních programů

Minimální preventivní program školy byl vypracován v souladu s ustanovením metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže  č.j.: 24 246/2008-6.

Nabídka preventivních programů „Podané ruce“

Příloha č.1 zde..

Exkurze a různé akce ve školním roce

Příloha č. 2 zde..

Zájmové kroužky pro letošní školní rok

Příloha č. 3 zde..

Příloha č. 4

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ KÁZEŇSKÝCH PŘESTUPKŮ

Na základě poznatků získaných při školení s názvem „RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ“, které proběhlo 28. 1. 2011, ŠKOLITEL – Mgr. RENATA JEŽKOVÁ, SVP (Středisko výchovné péče) – nyní pracovnice ministerstva školství, byl doporučen následující postup při řešení kázeňských přestupků.

 1. I.Při prvním porušení školního řádu (ŠŘ)

Bude proveden pohovor za účasti:

TŘÍDNÍ UČITEL – ŽÁK 

!!! Učitel by se žákem nikdy neměl zůstat sám (k pohovoru by měl být přizván některý z učitelů).   (Poté je vyhotoven zápis)

 1. I.Při druhém porušení ŠŘ

Bude proveden pohovor za účasti:

VÝCHOVNÝ PORADCE + TŘÍDNÍ UČITEL + ŽÁK  (Opět je vyhotoven zápis)

 1. I.Při třetím porušení ŠŘ

Bude proveden pohovor za účasti:

TŘÍDNÍ UČITEL + ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE + ŠMP (školní metodik prevence)                 + ŽÁK   (zápis)

 1. I.Při čtvrtém porušení ŠŘ

Bude proveden pohovor za účasti:

TŘÍDNÍ UČITEL + ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE + ŠMP(školní metodik prevence)          + ŘEDITELKA ŠKOLY   (zápis)

 1. I.Při pátém porušení ŠŘ

Bude proveden pohovor za účasti:

TŘÍDNÍ UČITEL + ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE + ŠMP(školní metodik prevence)          + ŘEDITELKA ŠKOLY + zástupce PPP (pedagogicko-psychologické poradny)

(zápis)

Po pátém sezení následuje oznámení na OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dítěte).

 • Žák není pro učitele partnerem – ale partnerem je zákonný zástupce. !!!

Na SVP (středisko výchovné péče) se posílají jen žáci s rizikovým chováním – pod rizikovým chováním se rozumí opakované nevhodné chování.