Řád jídelny

Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace se sídlem  Blížkovice 220
ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY
část:  53  vnitřní řád školní jídelny
Č.j.:   145/2019
Vypracoval: Mgr. Eva Valová, ředitelka školy 
Schválil: Mgr. Eva Valová, ředitelka školy 
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 9. 2019
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 9. 2019
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Vnitřní  řád školní jídelny dle § 30 školského zákona

Provozní řád byl zpracován na základě následujících předpisů

  • Vyhláška č.107/2005 Sb. O školním stravování
  • Zákon č.561/2004 Sb. – Školský zákon v platném znění
  • Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
  • Vyhláška č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, aktualizované úplné znění vyhlášky č.602/2006 Sb. k 1.1.2007
  • 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
  • 262/06Sb. Zákoník práce v platném znění

Všechny jmenované zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.

  • 282/ 2016 Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
  1. Vymezení hlavní činnosti

Školní jídelna je organizační jednotkou Základní školy a mateřské školy, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvkové organizace

Předmětem činnosti je zajištění školního stravování žáků základní školy.

Strava je vařena ve školní jídelně základní školy a je zde také vydávána

2. Nárok na oběd 

Žák v základní škole má právo denně odebrat oběd.

Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka v základní škole  a v první den neplánované nepřítomnosti.

3. Rozsah stravovacích služeb, výdej do jídlonosičů

Výdejna vydává obědy. Strava se vydává pouze ve výdejně školní jídelny.

Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné děti je prováděn  11,00-11,30 ve školní jídelně.

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh.

4. Finanční limity pro věkovou skupinu strávníků

Zařazení do věkové skupiny se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce, tj. období od  1. 9.-31. 8.

Finanční norma potravin:

Žíci 7-10 let  ……  22 Kč,-

Žáci 11-14 let…..   24,- Kč

Žáci 15 let a výše ..26,- Kč

Zaměstnanci ……..68,- Kč (32 + 36)

Cizí strávníci …… .75,-Kč

5.  Podmínky přihlášení a odhlášení stravy

Stravování žáka, zaměstnance v základní škole probíhá na základě přihlášky ke stravování. Objednávka obědů pro základní školu je automatická na oběd č. 1, oběd č. 2 je na výběr. Průběžné odhlašování a přihlašování obědů si zajišťuje strávník sám přes internet nebo telefonní aplikací na www.strava.cz, na následující týden od pondělí do středy do 10 hodin. V době nepřítomnosti žáků, zaměstnanců a nahlášených cizích strávníků je nutno provést odhlášení stravy nawww.strava.cz nebo telefonicky na čísle 515258900. Oběd lze odhlásit předcházející den do 14,00 hodin.

6. Způsob placení stravného 

Platba probíhá bezhotovostně vždy měsíc dopředu na základě trvalého příkazu strávníka.

Údaje pro bezhotovostní platbu:

Účet: 181939569/0300

Variabilní symbol: je přiřazen strávníkovi s přihláškou

Specifický symbol: je přiřazen strávníkovi s přihláškou

U cizích strávníků je možné provést úhradu hotovostní formou na pokladně jídelny.

7. Způsob vyúčtování stravného

Přeplatek se vyplácí hotově na pokladně školní jídelny nebo bezhotovostní formou.

8. Stravování žáků v době nemoci a v době prázdnin

Pro stravování žáků v době nemoci od druhého dne  je stanovena cena včetně režijních a mzdových nákladů – pokud má zákonný zástupce zájem o odběr obědů.

Není-li žák ze stravy v době nepřítomnosti řádně odhlášen, uhradí zákonný zástupce za neodhlášené obědy plnou cenu.

9. Informace o jídelním lístku

Jídelní lístek je vyvěšen na informační ceduli před mateřskou a základní školou, na nástěnce před  jídelnou a na webových stránkách školy.

10. Stravování s omezením na vybrané druhy potravin

Pokud má žák v základní škole stravovací omezení, zajistí zákonný zástupce potvrzení od lékaře, kde bude uveden druh stravovacího omezení. Vedoucí provozní jednotky sestaví vhodnou kombinaci jídelního lístku pro daného žáka po dohodě se zákonným zástupcem.

11. Právo na vstup do jídelny 

Právo na vstup do jídelny mají žáci a zaměstnanci přihlášení ke stravování, zaměstnanci vykonávají dohled a cizí strávníci.

12. Úřední hodiny vedoucí školního stravování pro styk se strávníky

Po-pá              6,30-14,30

Telefon: 515258900

13. Výdejní doba

Oběd                           11,00-13,45

14. Ostatní zásady provozu

Školní jídelna se skládá z malé jídelny u výdejny a velké jídelny.

Výdejna je vybavena okýnkem pro výdej stravy. Strávníci odebírají menu na tácy. Odběr použitého nádobí na tácu se provádí na sběrné vozíky. Sběrné vozíky odváží po naplnění kuchařka k umytí do kuchyně.

Výdej stravy provádí kuchařky základní školy.

Běžný úklid, včetně náhodného znečištění provádí kuchařky.

Před výdejem stravy si kuchařky oblečou oděv pro výdej.

15. Dohled nad strávníky

Dohled nad žáky během oběda zajišťují pedagogičtí pracovníci základní školy nebo školní asistent nebo asistent pedagoga. Zajišťují kázeň a dbají na dodržování pravidel slušného chování dětmi, na dodržování hygienických zásad a kulturně stravovacích návyků. Před vstupem do jídelny-výdejny si žáci umyjí ruce v umývadle  ve velké jídelně, mají k dispozici ubrousky–papírové ručníky.

16. Náměty, připomínky, stížnosti

Připomínky k jídelním lístkům, jednotlivým jídlům, provozu jídelny, organizování výdeje stravy přijímá ředitelka školy při osobním jednání, na telefonu 515258116 nebo mailem zs.blizkovice@seznam.cz

17. Seznámení s vnitřním řádem

Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a je dostupný na www školy: www.zsblizkovice.cz

V Blížkovicích dne 28. 8. 2019                                            Eva Valová, řed. školy