Řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo     příspěvková organizace

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

1.1. Přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností zajišťují vychovatelky školní družiny. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka. 

1.2. O zařazení  žáků do školní družiny rozhoduje řed. školy.  

1.3. Za pobyt žáků ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje zřizovatel – Městys Blížkovice. Poplatek činí 70 Kč na měsíc za jednoho žáka a platí se do konce září za období září – prosinec (280 Kč) a do konce ledna za období leden – červen (420 Kč). Pokud za žáka není zaplacen poplatek, řed. školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od   prvního dne dalšího měsíce.

1.4. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řed. školy, že má nárok na některý ze sociálních příplatků podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a doloží, že je mu příspěvek vyplácen.

1.5. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na   zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci tuto skutečnost družině písemně. Tuto skutečnost zaznamená vychovatelka ŠD do třídní knihy.

2. ORGANIZACE ČINNOSTI

2.1. Provozní doba ŠD  je od 6.30 do 7.20 dopoledne a  od 11.20 do 15.30  hodin   odpoledne.

2.2. V 7.20 odcházejí žáci samostatně do svých tříd.

2.3. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování  pod  vedením učitelů, kteří v dané třídě vyučovali poslední hodinu. 

2.4. Žáky, kteří jsou přihlášeni do zájmových kroužků si ze ŠD vyzvedávají  vedoucí kroužků.

2.5. Provoz ŠD končí v 15.30 hodin. Pokud si pověřená osoba nebo zákonný zástupce nevyzvedne žáka do stanovené doby, vychovatelka učiní následující opatření: 

a) pokusí se telefonicky kontaktovat zákonného zástupce

b) informuje o situaci řed. školy

c) nepodaří-li se telefonní spojení a zákonný zástupce si dítě do 1 hodiny po ukončení provozu ŠD nevyzvedne, obrátí se vychovatelka podle § 43 zákona č.283/1991 Sb. na Policii ČR (tel. 158, nebo 515 296 333 = Policie Vranov nad Dyjí). Veškeré náklady spojené se zajištěním neodkladné péče o žáka jsou předloženy k úhradě zákonným zástupcům.

2.6. Rozvrh činností :

6. 30 – 7.20 – spol. činnost, relaxace

11.20 – 12.00 – klidové hry, příprava na oběd

12.00 – 13.00 –  oběd, relaxace, poslech, klidové hry, vyprávění, čtení

13.00 – 13.45 – pracovně technická a výtvarná činnost, estetická činnost, společenské      a didaktické hry, 

13.45 – 14.30 – pobyt venku, sportovní a pohybové činnosti, přírodovědné činnosti, 

14.30 – 15.30 – sebevzdělávací činnost, didaktické hry

Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: 

– 13.45  (po této době může výt ŠD mimo budovu školy) 

– 14.30 – 15.30

2.7. Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech:

– místnosti ŠD I.a ŠD II.

– tělocvična

– PC učebna

– žákovská knihovna

– dětský koutek, chodba s relaxačními pomůckami

– sál ZŠ

– hřiště a okolní prostory školy

2.8. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování podle ŠVP ZV Radostné učení, zejména formou estetických a pracovních, přírodovědných, tělovýchovných
a sportovních, sebeobslužných, odpočinkových a rekreačních činností, umožňuje žákům také přípravu na vyučování. Není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem zákonných zástupců, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech. 

2.9. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení  do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků   zařazených do družiny stanovený pro oddělení.

2.10. V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován   provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem jen v případě, jestli je zákonnými zástupci zapsáno alespoň 10 žáků. Před každými prázdninami nahlásí zákonný zástupce s dvouměsíčním předstihem zájem o umístění žáka do ŠD zápisem do listin, které budou k dispozici u vychovatelek ŠD, nebo telefonicky. Provoz školní jídelny je zajištěn, cena oběda však není v termínu prázdnin zvýhodněna (aktuální cena je k dispozici u vedoucí školní jídelny).

2.11. Do ŠD mohou být dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při dělených hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, nesmí však být překročen nejvýše přípustný počet  žáků v oddělení.

2.12. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 25. 

2.13. ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, provozovat volnočasové aktivity, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Tyto činnosti jsou pro nezapsané žáky poskytovány za úplatu.

2.14. ŠD může zřizovat i další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství  na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ

3.1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam
o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

3.2. Pitný režim – nezávadná voda z kohoutků, doporučujeme však rodičům, aby dětem zajistili tekutiny i na odpolední pobyt ve ŠD.

3.3. Děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně.

3.4. Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků uzamčeny ve třídách ŠD nebo v učitelské šatně.

4. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

4.1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družinu neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka  neodpovídá.

4.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

4.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny.

4.4. Na hodnocení chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení směrnice č. 2 Školní řád ZŠ, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy,  snížení známky z chování na vysvědčení. 

4.5. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být ředitelkou školy z družiny vyloučen. Řed. školy může vyloučit  žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

5. DOKUMENTACE

5.1. ŠVP ZV – Školní družina – Radostné učení

5.2. Zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné  docházce.

5.3. Přehled výchovně vzdělávací práce s týdenní skladbou zaměstnání + třídní kniha.

5.4. Celoroční plán činnosti.

5.5. Měsíční plán činnosti.

6. KRITERIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Zápisní lístek do ŠD na následující školní rok odevzdávají zákonní zástupci osobně vychovatelkám ŠD. Termín odevzdání přihlášek bude zveřejněn v ŠD, na webových stránkách školy a na vývěsní desce před školou. 

 Přednostně jsou přijímáni žáci:

  1. Přespolní
  2. Žáci zapsaní na celou odpolední směnu ŠD.
  3. Mladšího věku