Zabezpečení budovy základní školy

Základní škola

1x videotelefon do školní družiny I, obsluhuje vychovatelka školní družiny pro komunikaci s osobami vyzvedávající žáky ze školní družiny

1x videotelefon do školní družiny II /od 6.30 do 7.20 provoz ranní družiny/, obsluhuje vychovatelka, od 11.30-15.30 provoz odpolední družiny, obsluhuje vychovatelka pro komunikaci s žáky samotnými nebo se zákonnými zástupci/

1x videotelefon školní jídelna + 1x videotelefon kancelář školní jídelny /propojená linka/ – obsluhuje vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařka, komunikace se zákonnými zástupci, vpouští do budovy cizí strávníky a odpovídá za ně

1x videotelefon chodba v přízemí, obsluhují uklízečky nebo pedagogové

1x videotelefon sborovna, obsluhují pedagogové

1x videotelefon ředitelna, obsluhují zástupkyně ředitelky a ředitelka školy

1x videotelefon pokladna – obsluhuje pokladní školy

Elektronickým zámkem jsou do budovy vpuštěni žáci, nebo zákonní zástupci žáků. Cizí osoby vyzvedávají zaměstnanci u vchodu.

Hlavní vchody do budovy jsou otevřeny od 7.20 do 7.40. V tuto dobu vykonávají u vchodů dohled pedagog nebo pověřený provozní zaměstnanec.

O velké přestávce chodí žáci 1. stupně na školní dvůr a žáci 2. stupně na určenou plochu před budovou školy. Nad žáky dohlíží pedagog, vchody do budovy zůstávají uzavřené a při návratu z přestávky je žákům otevírá dohlížející pedagog.

Po skončení vyučování odvádí žáky do šatny pedagog a vyčká odchodu žáků z šatny.

Po skončení zájmových kroužků nebo odpoledního vyučování odvádí žáky do šatny vyučující a opět vyčká jejich odchodu z šatny.

Žáci školy nesmí nikoho svévolně pouštět do budovy.

Vchod do budovy základní školy tak zůstává buď uzavřen, nebo je pod dohledem pověřených zaměstnanců školy.

 

                                                                                                                              Eva Valová, ředitelka školy