Školní řád

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu zde

Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

 OBSAH

 1. Práva a povinnosti žáků , jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků 1 – 3
 2. Práva a povinnosti žáků 1 – 2
 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců      2
 4. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků      3                                                       
 5. Provoz a vnitřní režim školy 3 – 5
 1. Režim činností ve škole                                                                                                                   3 – 4
 2. Režim při akcích mimo školu                                                                                                           4 – 5
 3. Docházka do školy                                                                                                                                5
 4. Zaměstnanci školy                                                                                                                                5

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků                                                                        6 – 9

III. 16.     Postup školy při výskytu omamné a psychotropní látky, tabákových výrobků nebo alkoholu 6

III. 17. Krádeže, vandalizmus                                                                                                                                8

III. 18. Šikana                                                                                                                                                          8

III. 19. Evidence úrazů                                                                                                                                           9

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení             9
 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 10 – 21
 3. Pravidla pro sebehodnocení žáků                                                                                                      10
 4. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií              10 – 11
 5. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování                                                                    12
 6. Pravidla a kritéria pro udělování pochval a jiných ocenění a jejich formy                                  13
 7. Sankční řád                                                                                                                                 13 – 14
 8. Stupně hodnocení chování                                                                                                                14
 9. Hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech       15
 10. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách                                                        15 – 16
 11. Způsob získávání podkladů pro hodnocení                                                                          16 – 19
 12. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami                                                 20
 13. Hodnocení nadaných žáků                                                                                                                                 20
 14. Poradenské služby ve škole                                                                                                     20

 

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti
pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

 

A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKů

1. Žáci mají právo

1.1.          Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona.

1.2.          Být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

1.3.          Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit, být do nich voleni a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele/ ředitelku (dále jen řed.).

1.4.          Vyjadřovat se k podstatným záležitostem jejich vzdělávání. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou 
a slušnou formou.

1.5.          Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.

1.6.          Na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.

1.7.          Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy, před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky
a psychotropními látkami.

1.8.          Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy.

1.9.          Na zvláštní péči v odůvodněných případech /v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu/.

1.10.        Na život a práci ve zdravém prostředí.

1.11.        Využívat služeb a zařízení určených pro žáky školy.

1.12.        Jít na toaletu během vyučovací hodiny poté, co to sdělil učiteli.

1.13.        Požádat učitele nebo řed. školy o uložení mobilního telefonu a cenných věcí na bezpečném místě v ředitelně školy.

1.14.     Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.

 

2. Žáci jsou povinni

2.1.          Řádně docházet do školy nebo školského zařízení, řádně se vzdělávat a systematicky se připravovat
na vyučování. Žáci jsou zodpovědní za svoje studijní výsledky a chování.

2.2.          Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti.

2.3.          Chovat se slušně ke všem zaměstnancům školy, k ostatním dospělým i k jiným žákům školy. Chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani jiných osob. Nepoužívat hrubých, vulgárních a urážlivých slov, být ohleduplní k mladším a slabším spolužákům. 

2.4.          Zdravit všechny zaměstnance školy a jiné dospělé osoby v areálu školy pozdravem „Dobrý den!“. Ve třídě zdraví povstáním při zahájení každé hodiny při vstupu vyučujícího. Členy pedagogického sboru oslovují „pane řediteli“, „paní ředitelko“, „pane učiteli“, „paní učitelko“.

2.5.          Chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin (alespoň 5 minut před začátkem vyučování)
a účastnit se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka
do zájmových kroužků, do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí a to na základě písemné žádosti zákonných zástupců.  

2.6.          Do školy vstupovat určeným vchodem, ten také používat k odchodu. Řídit se časovým režimem otevírání budovy školy. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.

2.7.          Chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni.

2.8.          Nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.

2.9.          Zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory
v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením (nosí obalené učebnice, sešity a žákovskou knížku). Každé poškození nebo závadu v učebně  hlásí žák okamžitě po zjištění vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo řed. školy. Při ztrátě učebnice zakoupí žák novou, při poškození učebnice uhradí částku předepsanou školou.

2.10.        Dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti (cvičební úbory nosí vyprat).

2.11.        Chránit své zdraví i zdraví spolužáků. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, pití alkoholických nápojů a kouření je žákům školy z a k á z á n o!

2.12.        Nalezené věci odevzdat v ředitelně.

2.13.        Aktivně se účastnit vyučování, nenarušovat nevhodně průběh vyučování a řídit se organizačními pokyny vyučujícího. O přestávkách se mohou volně pohybovat po chodbě a respiriu. Při odchodu na velkou přestávku opustí žáci učebnu. Jestliže přecházejí do jiné třídy, uloží aktovky před třídou, kterou opouštějí, a odcházejí ven. Do učebny, kde mají 4. vyučovací hodinu, jdou až po příchodu z velké přestávky. O velké přestávce pobývají žáci venku na školním dvoře. Je zakázáno pohybovat se po vozovce. Platí zákaz kontaktovat cizí osoby a hovořit s nimi. Cizí osobou se rozumí všechny osoby, které nejsou zaměstnanci nebo žáci školy.

2.14.        Není dovoleno honit se ve třídách a po chodbách, nepřiměřeně křičet, znečišťovat podlahu, stěny, stropy, dveře a okna a zvláště prostory WC. Odpadky se ukládají do odpadkových košů – odpadky se třídí.

2.15.        O přestávkách jsou uzavřena okna. Okna otevírá i zavírá vyučující. Za uzavření oken po ukončení vyučovací hodiny odpovídá vyučující. Jsou-li okna otevřena během vyučovací hodiny, je zakázáno cokoli z oken vyhazovat. 

2.16.        Pokud žák zapomněl některou pomůcku nebo domácí úkol, omluví se vyučujícímu vždy na začátku vyučovací hodiny a dohodne s ním podmínky další činnosti.

2.17.        Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásit bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

2.18.        Nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků, větší obnos peněz odkládá pouze na místa k tomu určená vyučujícími, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.

Mobilní telefon není školní pomůcka a žáci ho do školy nosí na vlastní riziko. Škola neodpovídá za ztrátu a poškození mobilního telefonu během pobytu žáka ve škole. V době vyučovací hodiny Při vstupu do školy má žák mobilní telefon vypnutý a uložený ve školní tašce. Používání mobilních telefonů je povoleno o přestávce po 4. vyučovací hodině (od 11.20 do 11.30 hod.) nebo se svolením učitele pro využití ve vyučování.

2.19.        Nerušit spolužáky a ostatní zaměstnance školy hlasitou hudbou a zvuky z různých hudebních nosičů.

2.20.        Respektovat zákaz rizikového chování se sexuálním podtextem v areálu školy.

2.21.        Plnit pravidla používání informačních komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů.

 

B. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

1. Zákonní zástupci mají právo zejména na:

1.1.       Svobodnou volbu školy pro své dítě.

1.2.          Informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole.

1.3.          Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1.4.          Nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy.

1.5.          Právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona.

1.6.          Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. Konzultační hodiny jsou uvedeny v žákovské knížce a na webových stránkách školy.

1.7.          U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.

1.8.          Volit a být voleni do školské rady.

1.9.          Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.

1.10         Požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka.

 

2. Zákonní zástupci jsou povinni:

2.1.          Zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.

2.2.          Na vyzvání řed. školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících  se vzdělávání  žáka.

2.3.          Informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotního znevýhodnění.

2.4.          Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

2.5.          Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. Týká se to zejména změny bydliště, telefonního kontaktu na zákonné zástupce, změny zdravotní pojišťovny, zdravotního stavu dítěte apod.

2.6.          Přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Pokud tak neučiní, dopouští se přestupku.

2.7.          Zajistit  povinnou školní docházku žáka . V případě zanedbání se dopouštějí přestupku podle
§34 odst. 2 školského zákona.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (v souladu s novelizací školského zákona k 1.9.2017 (§22a, §22b ŠZ)

 1.Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

1.1.          Zajištění podmínek potřebných při výkonu své pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilí nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.

1.2.          Aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy.

 1. 3. Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti.

1.4.          Volit a být voleni do školské rady.

1.5.          Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

 1. Pedagogický pracovník je povinen:

2.1.          Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání.

2.2.          Chránit a respektovat práva žáka.

2.3.          Chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školních zařízení.

2.4.          Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí
a podporovat jeho rozvoj.

2.5.          Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků
a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku.

2.6.          Poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené s výchovou
a vzděláváním.

 

II. Provoz a vnitřní režim školy

A. Režim činností ve škole:

 1. Vyučování začíná v 7. 40 hodin (vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin). Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 17 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům v žákovské knížce a sdělení je podepsáno vyučujícím, který zapsání sdělení inicioval.
 2. Školní budova se otevírá v 6. 30 hodin pro žáky, kteří chodí do školní družiny. Pro ostatní žáky se otevírá v 7. 20 (žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování) a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují dohled. Před otevřením školy čekají žáci před budovou školy. Vchod do budovy zůstává volný. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově.
 3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po třetí vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 30 minut.
 4. V době přestávky před odpoledním vyučováním mohou žáci pobývat ve škole (škola zajišťuje dohled)
  nebo odcházejí mimo školu (v tomto případě škola za žáky nezodpovídá). Výběr příslušné varianty potvrzují rodiče podpisem v žákovské knížce, kde jsou třídním učitelem informováni o časovém rozvrhu.
 5. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben. Přezouvají se do vhodné domácí obuvi: bačkory, sandály, zdravotní pantofle. Z bezpečnostních důvodů jsou zakázány kobercové pantofle nebo poškozené přezůvky. V šatnách se žáci nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Je zakázáno chodit do šaten jiných tříd.
 6. Po příchodu do třídy se žák připraví na vyučování.
 7. Po zazvonění sedí všichni žáci v lavicích podle stanoveného zasedacího pořádku nebo podle zasedacího pořádku daného předmětu. Pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po zvonění do třídy, oznámí starosta třídy nepřítomnost vyučujícího v ředitelně školy.
 8. Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, hovorny, ředitelny a kabinetů bez vyzvání učitele nebo ředitele. Do tělocvičny, školní dílny, shromažďovacího sálu, cvičné kuchyně, počítačové učebny
  a učeben chemie a hudební výchovy vstupují žáci jen s učitelem. Do kuchyně, kotelny a dílny školníka mají žáci vstup zakázán.
 9. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opouští školu ihned po skončení vyučování. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, opustí školu ihned po obědě. Žáci, kteří pobývají ve školní jídelně, se chovají slušně, dbají na správné stolování. U okénka, kde se vydává hlavní jídlo, pozdraví a poděkují. Aktovky si žáci odkládají při vstupu do jídelny na určené místo (police u kanceláře vedoucí šk. jídelny).
 10. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30, škola může mít podle §23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku a maximální počet žáků ve třídě školy může být vyšší, při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.
 11. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku.
 12. Dopolední vyučování:
 13. vyučovací hodina 7.40 –   8.25 hodin
 14. vyučovací hodina   8.35 –   9.20 hodin
 15. vyučovací hodina   9.30 – 10.15 hodin
 16. vyučovací hodina 10.35 – 11.20 hodin
 17. vyučovací hodina 11.30 – 12.15 hodin
 18. vyučovací hodina 12.25 – 13.10 hodin
 19. Odpolední vyučování :

                Po 5. nebo 6. vyučovací hodině je zařazena minimálně 30 ti minutová přestávka.

 1. vyučovací hodina                           12.45 – 13.30 hodin
 2. vyučovací hodina 13.40 – 14.25 hodin

Při odpoledním vyučování vykonává dohled nad žáky vyučující učitel. Polední přestávka před odpoledním vyučováním  je zkrácena na 30 minut s ohledem na časový harmonogram odjezdu autobusů přespolních žáků a zajištění dohledu nad dojíždějícími žáky.

 

 1. V období školního vyučování může řed. školy ze závažných důvodů, zejména organizačních
  a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
 2. 16. Školní družina

Provoz, přihlašování a pobyt žáků ve školní družině se řídí Řádem školní družiny č. j. 182/2007 a jeho dodatky.

B. Režim při akcích mimo školu

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví (dále BOZ) žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání (dále jen akce mimo školu) zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 2. Při organizaci akcí mimo školu stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 3. Při akcích konaných mimo školu nesmí na jednu osobu zajišťující BOZ žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků řed. školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví pravidla. Každá plánovaná akce mimo budovu školy musí být předem schválena řed. školy s ohledem na zajištění BOZ,  s časovým rozpisem a jmény doprovázejících osob.
 4. Při akcích konaných mimo školu zajišťuje organizující pedagog BOZ žáků na předem určeném místě
  15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování BOZ žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.
 5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd (lyžařské a plavecké kurzy, školy v přírodě, zahraniční výjezdy) platí zvláštní bezpečnostní předpisy (ošetřené směrnicí školy), se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen řed. školy.
 6. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka.
 7. Při zapojení školy do soutěží BOZ žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje BOZ žáků organizátor.
 8. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje BOZ žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
 9. Docházka do školy
 10. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do
  3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky. V den návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. V případě, že zákonný zástupce neomluví absenci žáka včas (do 7 dnů po návratu) bude vyzván třídním učitelem, aby tak učinil. Neučiní-li tak, bude to považováno za neomluvené hodiny, které se hlásí na Policii ČR. V případě, že zákonný zástupce neomluví absenci žáka, bude to považováno za neomluvené hodiny, které škola hlásí na OSPOD.

Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od zákonných zástupců předem písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na dva dny třídní učitel, na více dnů řed. školy. Písemnou žádost na uvolnění na více dnů si vyzvednou zákonní zástupci v ředitelně školy a předloží řed. školy alespoň 14 dnů předem ke schválení. Jestliže se žák účastní rodinné rekreace nebo zájezdu, probrané učivo, které zameškal, se doučí.

1a            Zákonný zástupce žáka doloží do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti její důvody:

 • – Zatelefonuje na pevnou linku do školy nebo na školní telefon
 • – Pošle emailovou omluvenku na školní email třídnímu učiteli
 • – Zašle omluvenku písemně

Jestliže tak zákonný zástupce ve stanovené lhůtě neučiní, jsou zameškané hodiny vyhodnoceny jako neomluvené.

1b           Po ukončení nepřítomnosti zákonný zástupce žáka zapíše důvody a délku nepřítomnosti do omluvného     listu. Tuto omluvenku předloží žák třídnímu učiteli nejpozději druhý den po návratu.

                Jestliže tak ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem neučiní, jsou zameškané hodiny vyhodnoceny jako neomluvené, a to i tehdy, jestliže byl splněn postup popsaný v bodě 1a.

1c            Pokud má škola podezření, nebo důkaz, že důvod absence žáka není reálný, nemusí omluvu přijmout. V případech, kdy to škola vyhodnotí jako nezbytné, může požadovat k odůvodnění nepřítomnosti přílohu, například s úředním razítkem nebo potvrzením ošetřujícího lékaře. Přílohu žák předkládá zároveň se zápisem zákonného zástupce v omluvném listu.

                Jestliže tak ve stanovené lhůtě neučiní stanoveným způsobem, jsou zameškané hodiny evidovány jako neomluvené, a to i tehdy, jestliže byly splněny postupy popsané na úrovních 1a a 1b.

1d           V případě neomluvené absence informuje třídní učitel metodika prevence.

Do součtu 10 neomluvených hodin řeší škola neomluvenou absenci společně se zákonným zástupcem žáka.

V případě více jak 10 neomluvených hodin svolává řed. školy výchovnou komisi, na které může být uděleno výchovné opatření:

 • 11 – 16 neomluvených hodin = důtka třídního učitele
 • 17 – 25 neomluvených hodin = důtka ředitele školy
 • Snížené hodnocení chování

Jestliže nepřítomnost žáka přesáhne 25 neomluvených hodin, zasílá škola oznámení a příslušnou dokumentaci o záškoláctví orgánům sociálně-právní ochrany dětí. V případě opakovaného záškoláctví podává škola hlášení o zanedbání povinné školní docházky na Policii ČR (přestupek §31 popř. trestný čin ohrožování výchovy dítěte §201)

 •  
 1. Během vyučování nesmí žák svévolně opustit školu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu dospělé osoby (po předchozí domluvě se zákonnými zástupci) nebo zákonných zástupců. Zákonní zástupci jsou o zdravotním stavu informováni telefonicky.

V době vyučování navštěvují žáci lékaře pouze v nutném případě, nezneužívají návštěv u lékaře k zanedbávání vyučování. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení.

 1. Jestliže žák delší dobu chyběl pro nemoc, požádá učitele jednotlivých předmětů o doučování
  a vysvětlení zameškané látky a na požádání mu bude okopírován zápis učiva, na které chyběl. Žák si též domluví termíny k doplnění zameškaného učiva.
 2. Řed. školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
 3. Je-li žák dlouhodobě nebo opakovaně nepřítomen a zamešká více jak 40% z vyučovacích hodin, může být podroben komisionálnímu přezkoušení ze zameškané látky.

 

D. Zaměstnanci školy

 1. Učitelé dbají na zdravý vývoj žáka. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření
  v pedagogicko-psychologických poradnách a na sdělení zákonných zástupců o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka – problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují BOZ žáků.
 2. Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od zákonných zástupců omluvu nepřítomnosti. Na žádost zákonných zástupců uvolňují žáka z vyučování.
 3. Pravidelně informují zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů a žákovských knížek nebo při konzultacích se zákonnými zástupci. Kontrolují, zda zákonní zástupci sledují zápisy
  v žákovských knížkách.
 4. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti, dostatečně včas (5 minut) před výkonem dohledu nad žáky.
 5. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody (v chemické laboratoři i přívodu plynu) a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední. Při odchodu z budovy kontrolují uzavření a zajištění oken a dveří v kabinetech.
 6. Před odchodem z budovy se ve sborovně seznámí s přehledem zastupování a dohledů na další dny.
 7. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče.
 8. Učitelé při vyučování nepoužívají mobilní telefony k vyřizování soukromých záležitostí.
 9. Učitelé oslovují žáky křestním jménem nebo spojením křestního jména a příjmení. Učitelé nepoužívají při oslovování přezdívky žáků.
 10. Na vyučovací hodinu přináší učitel třídní knihu, zapisuje potřebné údaje a po skončení hodiny ji odnáší do sborovny.

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
 2. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
 3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu
  při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při vyučování nebo o přestávkách, vyhotovuje a zasílá záznam
  o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, elektrickým a plynovým vedením bez dohledu učitele.
 5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři a počítačové učebně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Před hodinou TV jsou žáci povinni odkládat cenné věci a mobilní telefony na předem určené místo. Do hodin TV se žáci převlékají do sportovního oděvu (obuv: cvičky s výjimkou gymnastických, plátěné tenisky nebo botasky. Je nutné, aby obuv neměla barevnou podrážku a při vstupu do tělocvičny byla zbavena všech nečistot. Oděv: tričko určené jen pro TV s krátkým nebo dlouhým rukávem, šortky, krátké nebo dlouhé tepláky umožňující plný rozsah pohybu. Oděv volit s ohledem na okolní teplotu. Před hodinou pracovních činností se žáci převlékají do pracovního oděvu. Při práci na pozemku a ve školní dílně: uzavřená obuv a vhodný pracovní oděv; při práci ve cvičné kuchyni: zástěra, nutno sepnout vlasy! Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.
 6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: 7.20 – 7.40 hod. Při odchodu žáků domů z budovy ven dohlížejí pedagogové podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. Do ředitelny, sborovny, ŠD I., ŠD II., školní jídelny, kanceláře účetní a na dolní respirium je zaveden zvonkový systém s displejem.
 7. Cizí osoby se při vstupu do budovy školy musí ohlásit v ředitelně školy. Navštěvovat vyučovací hodiny mohou jen ve „dnech otevřených dveří“ nebo po dohodě s vyučujícím po souhlasu řed. školy.
 8. Větší obnos peněz a cenné věci je možno uschovat na uzamykatelném místě. Nedoporučuje se ukládat je volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc.
 9. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny. Uzamčení všech šaten kontroluje v 8.00
  a průběžně během výuky uklízečka.
 10. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet
  k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj.
 11. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
 12. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Stravující se žáky předá dozoru ve školní jídelně. Ostatní žáky odvádí do šaten, kde dohled vykonává pedagog dle rozvrhu dohledů. Po odpoledním vyučování odvádí žáky do šaten a zajišťuje dohled vyučující.
 13. Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění BOZ při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného
  a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonného zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.

 1. Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky
  v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování (s výjimkou odpolední přestávky, kdy žák s písemným souhlasem zákonných zástupců opouští budovu školy).
 2. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a dalších omamných látek, zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. Zakázáno je rovněž navádění k užívání návykových látek.
 3. Postup školy při výskytu omamné a psychotropní látky (dále OPL), tabákových výrobků nebo alkoholu a při podezření na užití těchto látek žákem.

16.1.        V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL, tabákových výrobků nebo alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. OPL, tabákový výrobek nebo alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

16.2.        Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má OPL, tabákový výrobek nebo alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy
a vyrozumí vedení školy.

16.3.        V případě porušení zákazu užívání OPL, kouření a konzumace alkoholu informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka, v závažných nebo opakujících se případech i orgán sociálně právní ochrany dětí a Policii ČR.

16.4.        Z užívání OPL, tabákových výrobků nebo alkoholu ve škole bude vyvozena sankce podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka.  Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání OPL, tabákových výrobků nebo alkoholických nápojů.

16.5.        V případě,  kdy je žák pod vlivem OPL, tabákových výrobků nebo alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou záchrannou službu.

16.6.        V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce
a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů.

16.7.        Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL, tabákové výrobky nebo alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky.

16.8.        Ohrožení zdraví žáka. V případě, že je žák ohrožen na zdraví a jeví příznaky užití omamné látky je odveden ze třídy do jiné místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou zákonní zástupci nebo lékařská služba. Škola kontaktuje bezodkladně zákonné zástupce žáka o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, zákonní zástupci jsou vyzváni
k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka.

16.9.        V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, povede pověřený pracovník diskrétní šetření, pohovor s dítětem. Doporučí mu rozhovor s odborníkem, např. Linka důvěry, zdravotnické zařízení, pedagogicko-psychologická poradna, střediska výchovné péče. V případě možné nedůvěry ze strany žáka k pracovníku školy je možné již při prvním rozhovoru požádat o součinnost odborníků pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, sociálních kurátorů, pracovníků oddělení péče o dítě, nestátního poradenského zařízení, zdravotnického zařízení, kontaktního centra, atd. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

 

16.10.      V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin) nebo na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL nebo alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník výše uvedeným postupem včetně sepsáním záznamu a ohlašovací povinnosti.

16.11.      Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL nebo alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

16.12.      V případě, kdy zaměstnanci školy naleznou v prostorách školy nebo u některého žáka OPL, tabákové výrobky nebo alkohol, postupují takto:

Výrobky nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.

O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

Za přítomnosti dalšího zaměstnance školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.

Zpracují stručný záznam o události. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce.

Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. O nálezu OPL vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka.

16.13.      V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy.

16.14.      Distribuce OPL (omamných a psychotropních látek)

16.14.1.   Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.

16.14.2. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.

16.14.3. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.

16.14.4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.

16.14.5. Pokud v rámci podezření zajistí zaměstnanci školy nějakou látku, postupují viz  bod 16.13.

16.15.      Škola žáky informuje o tom, že v případě nálezu injekční stříkačky či jehly s nimi nemají manipulovat
a nenosit do objektu školy. Neprodleně mají informovat o nálezu na úřadu městyse, ve škole nebo zdravotnickém zařízení. V případě, že dojde k poranění  injekční jehlou, je nutné dopravit se během
4 hodin do zdravotnického zařízení k lékaři a přinést s sebou injekční stříkačku nebo jehlu, která byla opatrně uchopena přes igelitový sáček a zabalena do pevného obalu. 

 1. Krádeže, vandalizmus

17.1.        Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.

17.2.        Nošení cenných věcí do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nosit, případně je mohou odkládat na místa k tomu určená.

17.3.        Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy.

17.4.        Postup při nahlášení krádeže žákem. Pedagogický pracovník pořídí o události záznam na základě výpovědi poškozeného. Škola věc předá orgánům činným v trestním řízení  nebo poučí  poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

17.5.        Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli nebo jinému vyučujícímu. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šaten, odkládání na určená místa, možnost uložení
v ředitelně školy.

17.6.        Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají žáci i zaměstnanci školy neustále u sebe, odkládají je pouze z bezpečnostních důvodů na místa k tomu určená.  

 1. Šikana.

18.1.        Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti (kyberšikana) apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.

18.2.        V případě takových projevů chování škola svolává výchovnou komisi, jsou informováni zákonní zástupci a škola má ohlašovací povinnost vůči dalším institucím (sociálně-správní ochrana dítěte, policie ČR).

18.3.        O konkrétním výchovném opatření rozhoduje řed. školy po projednání pedagogickou radou. Konkrétní sankce závisí na stadiu šikany a jsou zahrnuty v pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka.

18.4.        Stadia šikany (Kolář, 2011):

První stadium – mírné, převážně psychické formy násilí, ostatní okrajového jedince odmítají, nebaví se
s ním, pomlouvají ho, dělají si na jeho účet drobné legrácky.

Druhé stadium – v zátěžových situacích začnou ostrakizovaní žáci sloužit k odreagování. Objevuje se fyzická agrese.

Třetí stadium – vytváří se skupina agresorů, kteří systematicky obtěžují nejvhodnější oběti. Třída ví,
o koho jde, ale platí „raději on, než já“.

Čtvrté stadium – většina přijímá normy agresorů. Málo kdo se jim dokáže postavit. Platí „buď jsi s námi, nebo proti nám“. I ukáznění žáci se účastní týrání spolužáka.

Páté stadium – šikanování se stává skupinovým programem. Žáci jsou rozděleni na jednu skupinu, která má všechna práva a druhou, která nemá práva žádná. Iniciátor takového šikanování se může skrývat za výborný prospěch a ochotu pomáhat pedagogovi a plnit zadané úkoly.

 1. Evidence úrazů.

 19.1.       Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.

 19.2.       V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

19.3.        Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu,
i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka,  příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci žáka.

19.4.        O úrazu žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud byl
v souvislosti s úrazem spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola hlášení Policii ČR. Dále o úrazu podá škola hlášení pojišťovně, u které je pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.

19.5.        Záznam o úrazu jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce – zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a České školní inspekci.

 19.6.       Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola Policii ČR a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.

19.7.        Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů.

 19.8.       V případě výskytu závažných problémů  v oblasti bezpečnosti, diskriminace a patologických jevů se může žák nebo jeho zákonní zástupci obrátit na školního metodika prevence, výchovného poradce popř. řed. školy.

19.9         Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby
a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.

Pokud se u žáka objeví známky nevolnosti nebo onemocnění je kontaktován zákonný zástupce
a vyzván, aby si dítě osobně ve škole vyzvedl.

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy

 1. Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.
 2. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků nebo zaměstnanců školy žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonným zástupcem žáka je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče, škola může vymáhat náhradu soudní cestou.
 3. Žákům  jsou bezplatně poskytovány učebnice. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.
 4. Při ztrátě žákovské knížky (dále jen ŽK) žák uhradí částku, za kterou mu škola poskytne novou ŽK.

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1. Pravidla pro sebehodnocení žáků :

1.1.          Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.

1.2.          Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků.

1.3.          Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka.

1.4.          Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:

                  – co se mu daří,

                  – co mu ještě nejde, jaké má rezervy,

                  – jak bude pokračovat dál.

1.5.          Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

1.6.          Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.

 

2.  Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií

 

2.1.          O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje řed. školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.

2.2.          Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.

2.3.          Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

2.4.          U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne řed. školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

2.5.          Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu
k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

2.6. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení

Prospěch  
Ovládnutí učiva  
1 – výborný ovládá bezpečně
2 – chvalitebný ovládá
3 – dobrý v podstatě ovládá
4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami
5 – nedostatečný neovládá
   
Myšlení  
1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný
2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně
3 – dobrý menší samostatnost v myšlení
4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
5 – nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky
   
Vyjadřování  
1 – výborný výstižné a poměrně přesné
2 – chvalitebný celkem výstižné
3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
5 – nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně
   
Celková aplikace vědomostí  
1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou
2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb
3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby
4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 – nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
   
Aktivita, zájem o učení  
1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 – chvalitebný učí se svědomitě
3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
5 – nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
Chování
1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
2 – uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
3 – neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

3. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

3.1.          Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby zákonní zástupci žáků byli včas informováni o průběhu
a výsledcích vzdělávání  žáka.

3.2.          Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis 
 z vysvědčení.

3.3.          Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen „klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje řed. školy se souhlasem školské rady.

3.4.          Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

3.5.          Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí řed. školy pro jeho hodnocení náhradní termín,
a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

3.6.          Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí řed. školy pro jeho hodnocení náhradní termín,
a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

3.7.          Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat řed. školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu řed. školy, může zákonný zástupce  požádat krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

3.8.          Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl   nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může řed. školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

3.9.          Řed. školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

3.10.        Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Výchovná opatření může udělit třídní učitel nebo řed. školy.

3.11.        Pokud žák splnil povinnou školní docházku a dopustí-li se závažného porušení povinností stanovených školním řádem, může řed. školy rozhodnout o jeho podmíněném nebo úplném vyloučení, a to do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje řed. pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

3.12.        Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují za závažné provinění.

3.13.        Řed. školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

3.14.        Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s řed. školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

4. Pravidla a kritéria pro udělování pochval a jiných ocenění a jejich formy:

4.1. Pochvala do žákovské knížky žáka

– za účast na společenských akcích a vystoupeních školy

– za sběr léčivých bylin

– za sportovní reprezentaci na okresní úrovni

– za účast ve školním kole olympiád a vědomostních soutěží

– za aktivní přístup k vyučování

– pomoc při doučování slabších žáků

– péče o prostředí třídy

– výroba, údržba  nebo oprava pomůcek

– pomoc v žákovské knihovně

Způsob sdělení: do žákovské knížky žáka nebo na pochvalný list zapíše třídní učitel nebo učitel po domluvě s třídním učitelem  kdykoli v průběhu školního roku.

4.2.  Pochvala se zápisem do katalogového listu

– za opakovanou účast na společenských akcích a vystoupeních školy (3x)

– za kombinaci aktivit z bodu 3.15.1

– za sběr léčivých bylin na úrovni nejlepšího sběrače třídy

– za vítězství ve sportovních soutěžích na okresní úrovni

– za sportovní reprezentaci na krajské úrovni

– za překonání rekordu školy v atletických tabulkách školy

– za účast v okresním a krajském kole olympiád a vědomostních soutěžích

– za soustavný aktivní přístup k vyučování a výborný prospěch

Způsob sdělení: do žákovské knížky žáka nebo na pochvalný list a zároveň do katalogového listu žáka (+ zápis z ped. rady) zapíše po projednání na pedagogické radě třídní učitel při pololetní klasifikaci.

4.3. Pochvala ředitele/ředitelky školy podle vyhlášky 256/2012 Sb.

– za záchranu života a mimořádný hrdinský čin

– za post nejlepšího žáka školy

– za umístění do třetího místa ve sportovních a vědomostních soutěžích a olympiádách na krajské úrovni

– za reprezentaci školy v republikových kolech všech typů soutěží

– za kombinaci aktivit    

Způsob sdělení: na vysvědčení a do katalogového listu žáka (+ zápis z ped. rady) zapíše třídní učitel vždy po projednání na pedagogické radě a po schválení ředitelkou školy při pololetní klasifikaci.

5. Sankční řád.

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

5.1. Napomenutí třídního učitele

– za zapomínání školních pomůcek a žákovské knížky

– za nevhodné a vulgární výrazy

– za nevhodné chování ke spolužákům nebo k majetku

– za vyrušování ve vyučování (používání mobilních telefonů, svévolné opuštění místa a porušování zasedacího pořádku, vyrušování spolužáků apod.)

– za úmyslné zatajení žákovské knížky

– za neomluvený pozdní příchod do 1. vyuč. hodiny (2x příchod po zvonění)

– za nerespektování pokynů zaměstnanců školy

Způsob sdělení: do žákovské knížky a katalogového listu zapíše třídní učitel v průběhu školního roku co nejdříve po porušení povinností žákem a případném ukončení šetření případu.

5.2. Důtka třídního učitele

– za opakované zapomínání školních pomůcek a žákovské knížky

– za opakované úmyslné zatajení žákovské knížky

– za hrubé výrazy vůči spolužákovi

– za hrubé chování ke spolužákovi nebo majetku

– za opakované pozdní příchody do 1. vyuč. hodiny (3 – 5x)

– za svévolné opuštění školy v době vyučování, včetně přestávek

– za úmyslné uschování cizí věci

– za nevhodné chování k zaměstnancům školy

– za 11 – 16 neomluvených hodin

Způsob sdělení: do žákovské knížky a katalogového listu zapíše třídní učitel v průběhu školního roku co nejdříve po porušení povinností žákem a případném ukončení šetření případu. Třídní učitel oznámí řed. školy uložení napomenutí a důtky třídního učitele na pedagogické radě v příslušném pololetí.

5.3. Důtka ředitele/ředitelky školy

– za hrubé chování ke spolužákovi nebo majetku

– za lhaní nebo úmyslné zatajování důležitých skutečností

– za úmyslné poškození cizí věci  a školního majetku

za neomluvenou hodinu

– za 17 – 25 neomluvených hodin

– za opakované pozdní příchody do 1. vyuč. hodin (6 – 9x)

– za přepsání známky v žákovské knížce

– za hrubý projev vůči učiteli nebo zaměstnanci školy

– za držení OPL, tabákových výrobků a alkoholu v prostorách školy a při akcích školy

– za nabádání spolužáka k užití OPL, tabákových výrobku a alkoholu

– za zatajování skutečností v případu šikany

– za krádež

Způsob sdělení: do žákovské knížky nebo doporučeným dopisem zákonným zástupcům  a do katalogového listu zapíše třídní učitel/učitelka nebo ředitel/ředitelka po schválení pedagogickou radou a řed. školy co nejdříve po porušení povinností žákem a případném ukončení šetření případu.

6.  Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení chování žáka

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání  s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni řed. školy po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, pravidel školního řádu, včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období. Snížený stupeň z chování hodnotí chování žáka za celé pololetí. Snížený stupeň z chování lze za ojedinělý přestupek udělit na základě kritérií, která jsou předem určena.

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:      

6.1. Stupeň 1 (velmi dobré) – žák/žákyně uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák/žákyně je však přístupný/á výchovnému působení
a snaží se své chyby napravit.        

6.2. Stupeň 2 (uspokojivé) – chování žáka/žákyně je v rozporu s pravidly slušného chování a ustanovení školního řádu. Žák/ žákyně se dopouští opakovaně méně závažných přestupků nebo  se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu.  Žák/žákyně narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje a jiných osob. Hodnocení chování uspokojivé se uděluje především za:

 • opakované udělení napomenutí a důtek třídního učitele nebo napomenutí třídního učitele
 • udělení důtky ředitele/ředitelky školy a důtek třídního učitele
 • udělení dvou důtek ředitele/ředitelky školy
 • 2 a více opakující se neomluvené hodiny (tuto skutečnost škola oznamuje Policii ČR)
 • úmyslné ublížení na zdraví spolužákovi nebo zaměstnanci školy
 • neoprávněné šíření poplašné zprávy
 • za projev šikany
 • za prokázané užití OPL, tabákového výrobku a alkoholu v prostorách školy a při akcích školy
 • za opakované nabádání k užití OPL, tabákového výrobku a alkoholu
 • za prokázanou distribuci OPL, tabákového výrobku a alkoholu (distribuce OPL je zároveň trestný čin

a tuto skutečnost škola neprodleně hlásí Policii ČR)

 6.3. Stupeň 3 (neuspokojivé) – chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu, že je jimi vážně ohrožena výchova
nebo bezpečnost a zdraví jiných osob.

       Hodnocení chování uspokojivé se uděluje především:

 • za udělení tří a více důtek ředitele/ředitelky školy
 • za těžké ublížení na zdraví nebo ublížení na zdraví s trvalými následky (spolužákovi nebo zam. školy)
 • za opakované krádeže (krádeže se hlásí Policii ČR)
 • za 20 a více za opakující se zameškané hodiny a prokázané záškoláctví (ohlašuje se též Policii ČR a odboru sociálně-právní ochrany dětí)
 • za opakované případy šikany
 • za prokázané opakované užití OPL, tabákového výrobku a alkoholu
 • za prokázanou opakovanou distribuci OPL, tabákového výrobku a alkoholu (distribuce OPL je zároveň trestný čin a tuto skutečnost škola neprodleně hlásí Policii ČR)

6.4.  Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se vždy považují za zvláště závažné porušení povinností.

Dopustí-li se žák tohoto jednání, oznámí řed. školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl(a).

7. Hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

 • 1 – výborný
 • 2 – chvalitebný
 • 3 – dobrý
 • 4 – dostatečný
 • 5 – nedostatečný

7.1. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem  
k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání  i  v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

7.2. Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení.

7.3. Celkové hodnocení žáka 1. – 9. ročníku se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

7.3.1.  prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 
a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré.

7.3.2. prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

7.3.3. neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

7.4  Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí

se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.

Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani
v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.

7.5. Předmět náboženství je nepovinný předmět. Náboženství se hodnotí klasifikací na vysvědčení.

7.6. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.

8. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách,

8.1.          Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

8.2.          Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném řed. školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

8.3.          Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může řed. školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

8.4.          V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

8.5.          Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 3 dnů od konání zkoušek písemně požádat řed. školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka řed. školy, krajský úřad. Pokud řed. školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.

8.6.          Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje řed. školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu řed. školy, jmenuje komisi krajský úřad.

8.7.          Komise je tříčlenná a tvoří ji:

 1. a) předseda, kterým je řed. školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je řed. školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
 2. b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
 3. c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

8.8.                         Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením  nebo stupněm prospěchu. Řed. školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.
V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

8.9.          O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

8.10.        Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

8.11.        Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví zkoušející učitel a schválí řed. školy  v souladu se školním vzdělávacím programem.

8.12.        Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

8.13.        Výsledná známka z opravné zkoušky je zároveň výslednou známkou na vysvědčení.

 

9.  Způsob získávání podkladů pro hodnocení

9.1.          Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat  v  učebních výkonech pro určitou indispozici.     

9.2.          Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

9.3.          Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými
a zdravotnickými pracovníky.

9.4.          Žák/žákyně základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí, aby mohl/mohla být na konci pololetí hodnocen/hodnocena.

9.5.          Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování
po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob  doporučen ve zprávě psychologa.     

9.6.          Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady
a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek   hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zákonným zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky.

9.7.          Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok,
aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  

9.8.          O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni  mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

9.9.          Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,…).
V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání  pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.  

9.10.        Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.     

9.11.        Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě aritmetického průměru z klasifikace za příslušné období. Jednotlivé známky v předmětu mají různou váhu ( např. známka z opakovací písemné práce je důležitější než tzv. desetiminutovka nebo přednes básně).

9.12.        Při výsledném známkování učitel dále přihlíží:

– ke stavu sešitů a k úrovni vedení zápisů

– k plnění domácích úkolů

– k domácí přípravě

– k aktivitě ve vyučování

– k individuálnímu pokroku (případně stagnaci)

– k úrovni vyjadřování

9.13.        Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí řed. školy, nejpozději však 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění  opravných zkoušek, na klasifikaci
v náhradním termínu apod.     

9.14.        Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zákonným zástupcům žáka,
nikoli veřejně.    

9.15.        Informace o prospěchu žáka zákonným zástupcům dle potřeby nebo přání předává:

–   třídní učitel

–   vyučující daného předmětu

–   výchovný poradce

–   ředitel školy

 1. na třídních schůzkách,
 2. b) konzultačních hodinách,
 3. c)    v akutním případě kontaktují okamžitě osobně nebo telefonicky.

  9.16.        V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně
a prokazatelným způsobem ( do ŽK, doporučeným dopisem ).   

9.17.        Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní  zástupci žáka odvolat – tzn. celý školní rok včetně hlavních   prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům.     

9.18.        Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu – účelem zkoušení není nacházet mezery
ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí.    

9.19.        Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce)
na pedagogické radě.        

 9.22. Kritéria při klasifikaci v humanitních předmětech:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně  a úplně, a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů    
a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Je schopen objektivně zhodnotit své vlastní výsledky i výsledky ostatních.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti s menšími chybami. Samostatně
a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků
a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.
V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti           
a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky.
V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani  s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

9.23. Kritéria při klasifikaci v přírodovědných předmětech:

Stupeň 1 (výborný)

Žákův slovní projev je samostatný a přesný, dobré znalosti prokazuje bez zásahu učitele nebo jen s doplňujícími otázkami, dobře se orientuje v zadané látce. Dokáže z různých zdrojů vyhledávat podstatné informace, zpracovává  referát.  Samostatně vysvětlí daný jev, dobře se orientuje na mapě, popř. v atlasech, vysvětlí pokus, obraz, model, schéma. Je schopen objektivně zhodnotit vlastní výsledky i výsledky ostatních.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák prokazuje dobré znalosti, slovní projev není plynulý, ale očekává podporu učitele. U praktických úkolů učitel pomáhá pouze naznačením, ale žák dospěje sám ke správnému řešení nebo závěru. Při zjišťování informací z odborné literatury mívá drobné potíže.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák se projevuje formou odpovědí na učitelovy otázky, kdy odpovědi nejsou úplné, některé jsou i chybné. Učitel musí zasahovat do praktických úkolů a  některé kroky upravit. Výsledky jsou neúplné, i když některým jevům žák rozumí. Při práci s odbornou literaturou většinou nedokáže vybrat důležitá fakta.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák na většinu otázek odpovídá špatně, event. ovládá dobře jen jednu část prověřovaného učiva. Prokazuje jen krátkodobou paměť, nezvládá uplatňovat již dříve získané poznatky. V praktických úkolech se příliš neorientuje, zvládá jen některé dílčí kroky, ale většinou se nedopracuje ke správnému výsledku. Má velké těžkosti při samostatné práci.

Stupeň 5 ( nedostatečný )

Žák odpovídá na otázky chybně a nedokáže je opravit ani za pomoci učitele. S praktickými úkoly
ani s literaturou si nedokáže poradit. O předmět nejeví zájem a nemá snahu o lepší výsledky.

Při klasifikaci laboratorních prací:

1 – všechny údaje jsou správně zpracovány, řádná úprava, čitelné písmo a malé procento pravopisných chyb.

2 –chybí některý ze základních údajů, údaje jsou zpracovány neúplně, objevují se  pravopisné chyby  a zhoršené písmo.

3 – chybí některý ze základních údajů, pravopisné chyby a neúhledné písmo.

4 – chybí většina základních údajů, špatné písmo a úprava.

5 – neodevzdání zápisu nebo nesprávné údaje.

Do známky z laboratorních prací se zahrnuje i praktická část = příprava a úklid pomůcek, pečlivost při provádění pokusů. Při neodevzdání zápisu v řádném termínu musí žák práci dopsat a odevzdat v termínu náhradním. Nevyhovující zápis musí žák přepsat a tím má zároveň možnost opravit si známku.

9.24. Kritéria při klasifikaci v předmětech praktického a výchovného zaměření

Učitel přihlíží k:

 • vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem
 • osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce
 • využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech
 • aktivitě, samostatnosti, tvořivosti, iniciativě v praktických činnostech
 • kvalitě výsledků činností
 • organizaci vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti
 • dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí
 • hospodárnému využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci
 • obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel

Stupeň 1 (výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje
 a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. Žák je ve vyučování aktivní, snaživě plní úkoly podle svých schopností, má k předmětu kladný vztah, snaží se své výkony stále vylepšovat.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí          
a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. Žák setrvává na předešlých výkonech bez snahy o zlepšení, některým činnostem má snahu se vyhnout.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. S pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb
a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen  s častou pomocí učitele. Žák se vyhýbá většině činností, projevuje nechuť ke zlepšování výkonů.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze
a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Veřejně odmítá veškeré činnosti a pohrdá předmětem.

Pokud je žákovi přidělena známka nedostatečný z předmětů výchovného charakteru na vysvědčení, neopakuje žák ročník, ani neskládá opravné zkoušky.

Není-li žák na předmět připraven (např. nepřinese si pomůcky nebo nesplňuje hygienické
a bezpečnostní podmínky), stanoví mu učitel náhradní práci, která může mít i teoretické zaměření (např. zpracování referátu z odborné publikace). Žák je poté ohodnocen z náhradní činnosti.

V předmětech praktického zaměření lze průběžně  hodnotit také formou „SPLNIL(A)“ – „NESPLNIL(A)“.

 

10.  Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

10.1.        Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, artismus
 a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky.

10.2.        Žáci  se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.

10.3.        Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení školských poradenských zařízení z vyšetření žáků
a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků. Také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání
a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály.  Řídí se pravidly daného stupně podpůrných opatření.

10.4.        U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne řed. školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

10.5.        Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí  učitel takové formy  a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem   žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.

10.6.        Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.
Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.     

10.7.        Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem,   jak mezery a nedostatky překonávat.   

10.8.        Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými zástupci
a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.     

10.9.        V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony  žáka, a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.

10.11.      Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

11. Hodnocení nadaných žáků

11.1.        Řed. školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku.  Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek před komisí, kterou jmenuje řed. školy. Obsah, formu a časové rozvržení zkoušky stanoví řed. školy s ohledem na věk žáka. Přeřazení do vyššího ročníku se řídí § 30 a 31 vyhlášky č 27/2016 Sb.

 1. Poradenské služby ve škole

Poskytuje

 • Vých. poradce
 • Metodik prevence
 • Tř. učitel

Poradenské služby řeší směrnice č. 51: Poskytování poradenských služeb ve škole