Jednání ŠR – 18.6.2018

Členové Školské rady:
– zástupci školy – Mgr. Hana Makovičková, Mgr. Miloslava Dancingerová
– zástupci rodičů – Marika Křikavová, Olga Dvořáková
– zástupci zřizovatele – Zbyněk Holík, Ing. Roman Komenda

hosté: Mgr. Eva Valová – ředitelka školy

Jednací schůze Školské rady při ZŠ a MŠ, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace Blížkovice 18. 6. 2018

Program:
1) Změna školního řádu: v bodě II. Provoz a vnitřní režim školy – C Docházka do školy -bod 1 – omlouvání nepřítomnosti
2) Projednání zavedení modulu elektronické žákovské knížky v systému Bakaláři od září 2018
3) Směrnice GDPR

Závěr z jednání:
Hlasovací schéma:
PRO: 6  PROTI: 0 ZDRŽEL: 0

ad 1) Členové byli seznámeni se změnou školního řádu v oddílu II-C-1 – omlouvání nepřítomnosti žáka, neomluvené hodiny, sankce. Dále omezení používání mobilních telefonů žáky. Změna byla schválena.

ad 2) Členové školské rady souhlasí se zavedením elektronické ŽK od září 2018 pro 1. – 9. ročník. V papírové podobě bude zachován omluvný list. Individuální případy budou řešeny.

ad 3) Paní ředitelka seznámila členy s novou směrnicí GDPR o ochraně osobních údajů. Směrnice byla projednána.