Váhy a četnost známek

Známkování a stanovení výsledné známky na 1. stupni – humanitní předměty

Předmět Známkovaná oblast                                              Váha známky     Četnost za pololetí
Anglický jazyk         Slovní zásoba + gramatika/syntax               5-8 5
  Čtvrtletní/vstupní písemná práce              10 2-3
  Rozhovor, báseň                5 2
  Práce v hodině                5 individuálně
  Čtení s porozuměním                8 1
  Poslech                8 1
  Projekt písemný             5 – 8 1
  Čtení, překlad textu                5 1
 Český jazyk            Kontrolní slohová práce          5-10 0-2
  Vlastní četba a její prezentace            5- 8 1-2
  Beseda o knize, o textu                  5 1-2
  Test o knize               5-8 1
  Literární test               5-8 1
  Čtenářská gramotnost – práce s textem               5-8 4
  Recitace                   5 2-4
  Diktát             5-10 10
  Opakovací práce – jazyk                10 2-3
  Gramatická, morfologická a syntaktická cvičení, pravopis             5-10 5
  Práce v hodině                  5 Individuálně
  Krasopis, opis, přepis                                                                           5-8 *
  Hlasité čtení             5-10 *
  Mluvní projev              5-8 *
       
       

Klasifikace diktátů:

Známka               Diktát  –      diktát po přípravě  –     obtížný diktát

1                             0-1                     0                               0-2
2                             2-3                     1                               3-4
3                             4-5                     2                               5-6
4                             6-7                     3                               7-8
5                                8                     4                                 9

Kritéria pro hodnocení bodovaných testů v humanitních i přírodovědných předmětech:

1= do 90%          2= do 80%         3= do 65%        4= do 40%

Známkování a stanovení výsledné známky na 1. stupni – přírodovědné předměty

 

Předmět             Známkovaná oblast      Váha Četnost za pololetí
Matematika      
     
Vstupní, čtvrtletní práce 

Písemné práce z aritmetiky

Písemné práce z geometrie

          10 

          

         5-9

         5-8

2-3 

   

5

2-3

Ústní zkoušení          5-8                 1
Práce v hodině           5 individuálně
Cvičení z geometrie          5-8    2
  Cvičení z aritmetiky          5-8    5
Přírodověda, vlastivěda, prvouka      
     
     
     
Práce v hodině 5 1
     
Referát 5 individuálně
  Test, písemná práce  5-10 5
Ústní zkoušení 5-10 1
Další aktivity individuálně **
  • *   Váha a četnost známek se přizpůsobí v závislosti na ročníku
  • ** Např. hry, hraní rolí, prezentace se doplní a přizpůsobí v závislosti na ročníku
  • Při známkování pedagog vychází též z aktivity v hodině, pravidelnosti plnění domácích úkolů, spolupráce žáka s učitelem, úpravy písemností, projektů  a dalších podkladů podle školního řádu oddílu V, bodu 9.14.