Váhy a četnost známek

 Známkování a stanovení výsledné známky v  humanitních předmětech

předmět Známkovaná oblast Procenta – Váha známky Četnost za pololetí
Anglický jazyk Slovní zásoba+gramatika/syntax 10-70%               1 10
  Čtvrtletní/vstupní písemná práce 100%                10 2-3
  Rozhovor, báseň, slovíčka, shrnutí textu 10-30%           1-3 3
  Práce v hodině 20-50%           2-5 1-3
  Čtení s porozuměním 10-70%           1-7 2-3
  Poslech 10-30%               1 1-2
  Projekt písemný 10%                    1 1-2
  Čtení, překlad textu 10-20%           1-2 1-2
  Olympiády a soutěže 50-100%          10 Individuálně(0-1 za každé kolo)
  Úprava sešitu 10%                    1 0-2
  Národní testování 100%                10 0-1
Německý jazyk Slovní zásoba+gramatika/syntax 10%                    1 10
  Čtvrtletní/vstupní písemná práce 100%                10 2-3
  Rozhovor, báseň, slovíčka, shrnutí textu 10-30%           1-3 3
  Práce v hodině 20-50%           2-5 1-3
  Čtení s porozuměním 10-70%           1-7 2-3
  Poslech 10%                    1 1-2
  Projekt písemný 10%                    1 1-2
  Čtení, překlad textu 10-20%           1-2 1-2
Český jazyk Složky předmětu a jejich podíl na výsledné známce:Jazyk 2/4,
sloh 1/4, literatura 1/4
   
  Kontrolní slohová práce 100%                10 2
  Čtenářský deník 50%                    5 1-4
  Beseda o knize 50%                    5 1-4
  Test o knize 50%                    5 0-4
  Literární test 50-70%           5-7 1-2
  Čtenářská gramotnost – práce s textem 50%                   5 1-2
  Recitace 50%                    5 1-2
  Prezentace ročníkové práce /9.tř./ 100%                10 0-1
  Diktát 50-100%       5-10 /min. počet/ 5
  Opakovací práce – jazyk 100%                10 2-3
  Gramatická, morfologická a syntaktická cvičení, pravopis 50-100%       5-10 /min. počet/ 5
  Národní testování 100%                10 0-1
  Práce v hodině 10-50%           1-5 Individuálně
  Příprava na olympiádu v ČJ 50-100%       5-10 0-4
Dějepis Test za větší celek 50-100%       5-10 3-5
  Prezentace 100%                10 0-1
  Ústní zkoušení 10-100%       5-10 0-1
  Práce v hodině 20-50%           2-5 1-3
  Sešit 10%                    1 1-2
  Olympiády a soutěže 50-100%          10 Individuálně(0-1 za každé kolo)
VO, VZ Test za celek 30-50%           3-5 1-2
  Práce v hodině 20-50%           2-5 0-1
  Prezentace 50-70%           5-7 0-1
  Aktuality 70%                    7 0-3
  Dramatizace 10%                    1 0-1
  Skupinová práce 20%                    2 0-1
  Sešit 10%                    1 1-2
Cvičení z českého jazyka Diktát 50-100%       5-10 0-5
  Gramatická, morfologická a syntaktická cvičení, pravopis 50-100%       5-10 /min. počet/ 5
  Práce v hodině 10-50%           1-5 Individuální
Konverzace v angličtině Slovní zásoba+gramatika/syntax 10-30%               1 3
  Rozhovor, báseň, slovíčka, shrnutí textu 10-30%           1-3 3
  Práce v hodině 20-50%           2-5 1-3
  Čtení s porozuměním 10-70%           1-7 2-3
  Poslech 10-30%               1 1-2
  Projekt písemný 10%                    1 1-2
  Čtení, překlad textu 10-20%           1-2 1-2
  Úprava sešitu 10%                    1 0-2

 

Kritéria pro hodnocení bodovaných testů:

1= do 90%
2= do 75%
3= do 60%
4= do 40%

Klasifikace diktátů:

Diktát  – diktát po přípravě/diktát krátkého rozsahu  – obtížný diktát

0-1      0     0-2
2-3      1     3-4
4-5      2     5-6
6-7      3     7-8
8         4     9

Známkování a stanovení výsledné známky v přírodovědných předmětech

 Bodování testů: 90% = 1,   75% = 2,  60% = 3,    40% = 4

předmět známkovaná oblast Procenta – váha známky četnost za pololetí
Matematika vstupní, ¼, ½, ¾, závěr. písemná pr. 100%               10 2-3
Písemné práce z aritmetiky 10-70%          1-7 8
Písemné práce z geometrie 10-70%          1-7 4
Ústní zkoušení 10-50%             2 1
Sešit 10%                   1 1
Práce v hodině 10 – 50%       1-5 5
  Národní testování 100%               10 0-1
  Olympiády a soutěže 50-100%         10 Individuálně(0-1 za každé kolo)
Chemie Test za větší celek 30 – 100%   3-10 3
Test za názvosloví 10 – 20%        1-2 5
Výpočty, rovnice 10-30%          1-3 0-3
Ústní zkoušení 10 – 100%   1-10 0 – 1
Laboratorní práce 10%                   1 0 – 1
Referát 20%                   2 individuálně
Soutěže a olympiády 50-100%     5-10 individuálně (1 za každé kolo)
Práce v hodině 20-50%          2-5 1
Sešit 10%                   1 1
Fyzika Test za větší celek 50 – 100%   5-10 4
Ústní zkoušení 10 – 100%   1-10 1
Laboratorní práce splnil/nesplnil 0 – 2
Soutěže a olympiády 50-100%     5-10 individuálně (1 za každé kolo)
Práce v hodině 10-50%          2-5 1
Sešit 10%                   1 1
Přírodopis Test za větší celek 50 – 100%   5-10 4
Ústní zkoušení 10 – 100%   1-10 1
Laboratorní práce 10%                   1 1 – 2
Soutěže a olympiády 50-100%     5-10 individuálně (1 za každé kolo)
Práce v hodině 20-50%          2-5 1
Sešit 10%                   1 1
Referát 20%                   2 individuálně
Zeměpis Test za větší celek 50 – 100%   5-10 6
Ústní zkoušení 10 – 100%   1-10 0-1
Soutěže a olympiády 50-100%     5-10 individuálně (1 za každé kolo)
Práce v hodině 20-50%          2-5 1
Sešit 10%                   1 1
Referát,prezentace 20-60%          2-6 individuálně
Informační technologie Práce v hodině 20-50%          2-5 1-5
Prezentace v prezentačním programu 100%           7-10 1-4
Práce s textovým a grafickým editorem 70-100%     7-10 1-2
Animace 70-100%     7-10 1-2
Eurorebus – soutěž 70-100%     7-10 1-2
Práce s informacemi 70-100%     7-10 1-2
  Ročníková práce – Word /9.tř./ 100%               10 0-1
  Ročníková práce – Powerpoint/Prezi /9.tř./ 100%               10 0-1

Kritéria pro známku z účasti v soutěži: a) školní kolodle připravenosti 50% známka za účast, 100% za výkon oceněný předním umístěním

  1. b) vyšší kola – 100% známka pro úspěšného řešitele

Ročníkové práce v 9. třídě v červnu: a)v ČJ100% známka za úroveň prezentování

  1. b) v IT 100% známka za Word, 100% známka za Powerpoint/Prezi
  2. c) v daném předmětu 100% známka za faktické znalosti problematiky

Při známkování pedagog vychází též z aktivity v hodině, pravidelnosti plnění domácích úkolů, spolupráce žáka s učitelem, úpravy písemností, projektů  a dalších podkladů podle školního řádu oddílu V, bodu 9.14.

 

Známkování a stanovení výsledné známky na 1. stupni – humanitní předměty

Předmět Známkovaná oblast                                              Váha známky     Četnost za pololetí
Anglický jazyk         Slovní zásoba + gramatika/syntax               5-8 5
  Čtvrtletní/vstupní písemná práce              10 2-3
  Rozhovor, báseň                5 2
  Práce v hodině                5 individuálně
  Čtení s porozuměním                8 1
  Poslech                8 1
  Projekt písemný             5 – 8 1
  Čtení, překlad textu                5 1
 Český jazyk            Kontrolní slohová práce          5-10 0-2
  Vlastní četba a její prezentace            5- 8 1-2
  Beseda o knize, o textu                  5 1-2
  Test o knize               5-8 1
  Literární test               5-8 1
  Čtenářská gramotnost – práce s textem               5-8 4
  Recitace                   5 2-4
  Diktát             5-10 10
  Opakovací práce – jazyk                10 2-3
  Gramatická, morfologická a syntaktická cvičení, pravopis             5-10 5
  Práce v hodině                  5 Individuálně
  Krasopis, opis, přepis                                                                           5-8 *
  Hlasité čtení             5-10 *
  Mluvní projev              5-8 *
       
       

Klasifikace diktátů:

Známka               Diktát  –      diktát po přípravě  –     obtížný diktát

1                             0-1                     0                               0-2
2                             2-3                     1                               3-4
3                             4-5                     2                               5-6
4                             6-7                     3                               7-8
5                                8                     4                                 9

Kritéria pro hodnocení bodovaných testů v humanitních i přírodovědných předmětech:

1= do 90%          2= do 80%         3= do 65%        4= do 40%

Známkování a stanovení výsledné známky na 1. stupni – přírodovědné předměty

 

Předmět             Známkovaná oblast      Váha Četnost za pololetí
Matematika      
     
Vstupní, čtvrtletní práce 

Písemné práce z aritmetiky

Písemné práce z geometrie

          10 

          

         5-9

         5-8

2-3 

   

5

2-3

Ústní zkoušení          5-8                 1
Práce v hodině           5 individuálně
Cvičení z geometrie          5-8    2
  Cvičení z aritmetiky          5-8    5
Přírodověda, vlastivěda, prvouka      
     
     
     
Práce v hodině 5 1
     
Referát 5 individuálně
  Test, písemná práce  5-10 5
Ústní zkoušení 5-10 1
Další aktivity individuálně **
  • *   Váha a četnost známek se přizpůsobí v závislosti na ročníku
  • ** Např. hry, hraní rolí, prezentace se doplní a přizpůsobí v závislosti na ročníku
  • Při známkování pedagog vychází též z aktivity v hodině, pravidelnosti plnění domácích úkolů, spolupráce žáka s učitelem, úpravy písemností, projektů  a dalších podkladů podle školního řádu oddílu V, bodu 9.14.