Výroční zpráva školy za školní rok 2017/18

Č. j. 25/2019 

Výroční zpráva o poskytování informací ve znění zákona č. 106/1999 Sb.

 Ředitelka školy poskytla zveřejněním tyto informace:

 • informace o škole a informace o jmenování do funkce ředitelky školy
 • vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy
 • jméno a příjmení osoby určené k poskytování informací a pověřené přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení
 • postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
 • postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace
 • sazebník úhrad za poskytování informací
 • výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací
 • výroční zpráva o činnosti školy za předcházející rok

V roce 2018 byly přijaty tři stížnosti, z toho jedna byla shledána jako oprávněná a dvě jako částečně oprávněné.

Blížkovice 19. 2. 2019 

                                                                                   Mgr. Eva Valová, řed. školy

 

 

Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo

příspěvková organizace

 

 

 

 

 

V ý r o č n í     z p r á v a     š k o l y
z a     š k o l n í      r o k
2017/18

 

 

 

 

podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů § 17e, odst. 2
č. j.  290 /2018

 

 

 

 

Zprávu zpracovala: Mgr. Eva Valová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

Školská rada schválila dne:   27. 9. 2018

 

 

 

Část I.

Základní charakteristika školy

     Název školy:

Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo  příspěvková organizace

Zřizovatel: městys Blížkovice

Ředitelka školy: Mgr. Eva Valová

      Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Hana Makovičková

Škola sdružuje: 1. Základní škola            

 1. Školní družina                        
 2. Mateřská škola

telefon : 515 258 116

    e-mail:    zs.blizkovice@seznam.cz

www.zsblizkovice.cz

Školní rok 2017/2018,

Stav k 30. 9. 2017

  Počet tříd          Celkový počet

Žáků

K 30. 9. 2017

Počet žáků

na jednu

třídu

celkem z toho
spec. vyrov.
1. stupeň 5 100 20
2. stupeň 4 84 21
Celkem 9 184 20,5

 

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 19

Počet žáků na učitele:  14,15

Školská rada zřízena dne 10. 11. 2005.

Zvolený vzdělávací program:

ŠVP ZV Radostné uččení, č. j. 138/2016

 

    Nepovinný předmět: náboženstvíúčast  26    žáků

Spolky  působící při škole: SRPZŠ

                                              TJ při ZŠ Blížkovice z.s.

Součásti školy:               –   mateřská škola   2  třídy       k 31. 9. 2017                   48    dětí

 • školní družina
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD
celkem             2        60 fyz. 2     /  přepoč.      1,6

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

 1. Odborná a pedagogická způsobilost dle vyhlášky č. 139/1997Sb.

     Celkový počet ped. pracovníků           ZŠ 13 /12,395

                               Vychovatelek             ZŠ  2 / 1,6

       Počet asistentů pedagoga                 ZŠ  3 / 1,415                                                                                      

 1. Počet absolventů s odbornou a ped. způsobilostí, kteří ve šk. roce 2017/18 nastoupili na školu: 1 /zástup za MD/
 2. Počet učitelů s odbornou a ped. způsobilostí, kteří ve šk.  roce 2017/18 nastoupili na školu: 1
 3. Počet učitelů s odbornou a ped. způsobilostí, kteří ve šk. roce 2017/18

odešli ze školy: 1

 1. Věkové složení pedagogických pracovníků – učitelů:
  Učitelé ZŠ
Věk muži ženy
do 35 let

 

2 1
35-50 let 0 7
nad 50 let 1 2
prac. důchodci nepobírající

 důchod

0 0
prac. důchodci pobírající

důchod

0 0

Celkem

3

10

Rodičovská dovolená 1
Mateřská dovolená 1
Vychovatelky 35-50 1
                     nad 50 1

        

Celkový počet zaměstnanců ZŠ  k  30. 9. 2017      28/ 24,281

     Počet pedagogických pracovníků ZŠ + MŠ 26/ 19,363 přepočtený průměrný stav              

    Počet nepedagogických pracovníků ZŠ + MŠ   6 /  5,154 (fyzický/přepočtený)       

Asistent pedagoga: 4. třída, 6. třída, 8. třída, 

 1. 6. Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků včetně řídících pracovníků:

    Typ kurzu                                                                          počet zúčastněných prac.

Třídní učitel jako lídr                                                                                    2

Specifika výchovy a vzdělávání u dětí s PAS                                              1

Strategie řízení a plánování /cyklus 10 kurzů/                                              1

Využití médií ve výuce jazyků                                                                     1

Tvorba písma, autorská kniha – kaligrafie a ilustrace                                  1

Práce s nadanými žáky                                                                                 1

Recyklohraní                                                                                                 1

Využití médií ve výuce NJ                                                                           1

Bezpečný internet                                                                                         1

GDPR srozumitelně a prakticky                                                                   1

Dílny k poznávání neživé přírody                                                                1

Posouzení vývoje čtení a psaní v 1. ročníku                                                 3

Zápisy do 1. třídy z různých úhlů pohledu                                                   1

Efektivní komunikace                                                                                   3

Inspirace pro práci školy                                                                               2

Rozvoj gramotností v české škole                                                                2

Legislativní novinky ve šk. roce 2017/18                                                     1

Projektové vyučování                                                                                   1

Jak udělat vlastivědu a přírodovědu zajímavou – webinář                           1

Studium v rámci celoživotního vzdělávání:        

Výchovné poradenství                                      1

Spolupráce školy s jinými subjekty                                                                                                         

Škola spolupracuje s PPP Znojmo, Moravské Budějovice, SVČ Znojmo, Policií ČR Znojmo a Vranov n. Dyjí. SPC Brno, SSŠ Brno, NP Podyjí, Autoškola Chládek, Aqua plavecká škola Znojmo

 1. Romský asistent NE

 

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 1. pololetí

Ročník Počet žáků Prospělo

s vyznamenáním

Prospělo Nepros- pělo Opakují
1. 19 19
2. 24 23 1
3. 14 12 2
4. 21 12 9
5. 22 14 8
Celkem za I. stupeń 100 80 20
6. 19 8 11
7. 23 6 15 2
8. 20 5 14 1
9. 22 6 16
Celkem za II. stupeń 84 25 56 3
Celkem za I.+II. stupeň
184 105 76 3

.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 2. pololetí

Ročník Počet žáků Prospělo

s vyznamenáním

Prospělo Nepros- pělo nepostoupí
1. 19 19
2. 23 21 2
3. 14 7 7
4. 21 14 7
5. 22 12 10
Celkem za I. stupeń 99 73 26
6. 19 7 12
7. 22 4 17 1 1
8. 20 6 14 0
9. 22 6 16
Celkem za 2. stupeň
83 23 59 1 1
Celkem 1.+2. stupeň
182 96 85 1 1

 

 1. Výchovná opatření
 

 

 

celkem

 

   1. pol.                  2. pol.

Pochvaly/ředitelky školy

 

 

84 / 2

0 84/2
napomenutí 85 40 45
Důtka tř. učitele 25 12 13
Důtka ředitelky školy 5 3 2
2. st. z chování 1 1
3. st. z chování

 

3.Celkový počet neomluvených hodin na škole        0

4.Údaje o přijímacím řízení:

Šk. rok 2017/18              Gymnázia SOŠ SOU Celkem
4leté st. 6leté st. 8leté st.
počty

žáků

přihlášených 5 xx xx 11 7 23
přijatých 5 xx xx 11 7 23

 

 1. Počet absolventů ZŠ:
Ročník Počet žáků
9. ročník 22
nižší ročník 1
Odchází na víceleté gymnázium
Neukončené základní vzdělání 1
Celkem 24

 

Zápis do 1. třídy proběhl 24. 4. 2018.  Zápisu se zúčastnilo 17 dětí.  Zákonní zástupci 2 dětí požádali o odklad povinné školní docházky.

 Testování výstupů žáků 9. tř.: Scio OSP, M, ČJ, AJ v listopadu 2017.

 

Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2017/18 nebylo provedeno institucionální šetření ze strany ČŠI.

 

Část V.

Výkon státní správy

Rozhodnutí ředitele podle § 3 odst. 2 zákona č. 564/1990Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí:

Rozhodnutí ředitele :

-o přijetí k základnímu vzdělávání pro rok 2018/19
počet  15                          počet odvolání      0

– o odkladu povinné školní docházky

počet     2                     počet odvolání         0

-o přestupu na ZŠ a MŠ Blížkovice                                         

počet          3               počet odvolání            0

-o povolení individuálního vzdělávání

počet       9              počet odvolání        0

-o uvolnění z výuky TV

Počet               4          počet odvolání           0

-o pokračování v základním vzdělávání

počet   0    

-o slovním hodnocení

počet   0

V průběhu školního roku byla udělena ředitelská volna po dohodě se zřizovatelem:

 ve dnech 29. 9. 2017 z důvodu exkurze do lednicko-valtického areálu, 7. 5.  2017 z důvodu DVPP pedagogů MŠ a ZŠ k programu Bakaláři, 22. 6. 2018 ředitelské volno z důvodu konání – přípravy blížkovických slavností v areálu školy.

Školní rok byl ukončen dne 29. 6. 2017.

 

Část VI.

Další údaje o škole

 1. Projekty a projektové dny školy v rámci výuky:

Recyklohraní, celoročně

Školní mléko, celoročně

Ovoce do škol, celoročně

Den Země

Celé Česko čte dětem

Plavecký výcvik; duben – červen 2018, účastnilo se 35 žáků.

Lyžařský výcvikový kurz – 19. – 23.2.2018 – účastnilo se 43 žáků 5. – 9., tř.

 

 1. Školní výlety a exkurze:
Třída Místo-výlet Počet dnů
1. Brno – Vida 1
2. Brno-Vida 1
3. Brno 1
4. Brno 1
5. Brno 1
6. Brno 1
7. Velký Újezd 2
8. Velký Újezd 2
9 Brno 1
Třída Místo-exkurze Počet dnů
9. Praha 1
rybáři Pohořelice 1
1.+2. NP Podyjí 1
5.+ 6. Praha 2
4.+7. Třebíč 1

 

Soutěže a olympiády v rámci školy:

 Olympiády :    -zeměpisná

                        -dějepisná

                        -biologická

                        -konverzace v AJ

                        – olympiáda v českém jazyce

Soutěře:          -Bible a mv    

-Eurorébus

-Logická olympiáda 

-Mladý chemik

Účast žáků na okresních olympiádách a soutěžích:

olympiáda umístění soutěžící připravil
zeměpisná   Ch. Stručovský Mgr. Jana Žáková
V jazyce českém 5.

18.

M. Křikavová, 9.

P. Šumpichová, 9.

Mgr. Slavíčková

 

dějepisná 4.

 

28.

V. Vrba, 9. tř.

M. Křikavová, 9. tř.

T. Říhová, 8.

Mgr. Hofbauer
biologická 8.

14.

18.

4.

13.

J. Hájek, 7. tř.

CH. Stručovský, 6. tř.

M. Křikava, 7. tř.

A. Křížová, 8. tř. 

P. Šumpichová, 9. tř.

Mgr. Makovičková
konverzace v AJ 10.

10.

 

M. Křikava, 7. tř.

T. Kříž, 8. tř.

M. Křikava, 7. tř.

Ing. Křížová
Pythagoriáda 9.

12.

P. Burian, 7. tř.

L. Vaněk, 7. Tř.

Mgr. Kovářová
Matematická olympiáda   K. Franek

CH. Stručovský

Mgr. Kovářová
Jazyková soutěž   T. Kříž

T. Vicanová

Ing. Křížová
Logická olympiáda   P. Burian Mgr. Kovářová

 

 1. Oblastní /krajská kola soutěží:

Dějepisná olympiáda:

 1. místo, Vojtěch Vrba, 9. tř.

Eurorébus

 1. místo, zástupci 8. třídy, 11. místo, zástupci 6. třídy, 24. místo, zástupci 7. třídy

Jednotlivci:

Christopher Stručovský, 10. místo

 

Prezentiáda

 1. + 10. místo týmů z 8. třídy

Mladý chemik:

Krajské kolo Biologické olympiády /17. 5. 2018/:

Anna Křížová, 7. třída  24. místo   úspěšný řešitel, garant akce Mgr. Makovičková

Krajské kolo zeměpisné olympiády:

Christopher Stručovský, 9. místo

Republikové kolo:

Bible a my /23. 3. 2018, Strážnice/, garant akce Ing. Křížová

 1. kategorie
 2. Holíková, 9. místo
 3. kategorie
 4. Vaněk, 14. Místo
 5. Křížová, 25. místo

III. kategorie

 1. Kříž, 1. Místo
 2. Křížová, 4. Místo

Eurorébus /5. 6. 2017, Praha/ 44. místo. v soutěži družstev, garant akce Mgr. Novotný

  Zdravotní, dopravně bezpečnostní akce :

Program Hasík pro 2. tř a 6. třídu

Dopravní a bezpečnostní program pro 4. třídu Mobilní hřiště 

Sportovní soutěže:

Louka plná dětí, pro 1.-3. třídu

Gymnastika

Atletické závody

Čokoládová tretra – okresní kolo

Okrskové kolo minifotbalu Mc Donald

 1. – 3. třída
 2. – 5. třída

Plavání

Výuky plavání se účastnili žáci 3.+4. třídy v počtu 43 žáků.

Školní desetiboj

Spolupráce s ASPV – školní přehlídka gymnastických cvičení, atletický čtyřboj, florbal

Výtvarné soutěže:

Nakresli tři krále – cena poroty i laiků pro skupinovou práci žáků 6. tř. +5. tř., 4. tř.

Toulky přírodou

Recitační soutěže :

Odpoledne s básničkou, ŠD I, garant akce V. Šulová

Soutěž skokan roku /zlepšení výsledků na konci školního roku v porovnání s pololetím/:

Tereza Vicanová, zlepšení o 0,38.

Akce školy:

Drakiáda, akce ŠD

Vánoční jarmark, zahájení Adventu

Vánoční besídka

Den matek

Pietní akt u památníků umučeným blížkovickým občanům

Pasování prvňáků na čtenáře

Branný závod

Prázdninová péče o školní zahradu

Návštěva Úřadu práce Znojmo, 8. ročník

Pohádka O křišťálovém srdci

Výukový program Vikingové

Výtvarná show p. Dudka

Výukový program: Staré pověsti české

Týden čtení dětem

Projekt Ropa

Ročníkové práce žáků 9. třídy

Anglické divadlo Jack and Joe + výstava Příběh kapky

Škola a ekologie:

Sběr papíru

Sběr hliníku

Sběr elektrospotřebičů v rámci projektu Recyklohraní

Sběr baterií

Sběr víček

SBĚR  BYLIN  A  POMERANČOVÉ  KŮRY  2017/2018

Celkem se vybralo 76,923 kg za 1.226 Kč. 

POMERANČOVÁ KŮRA:              71  kg

KOPŘIVA:                                        3,5 kg

SMETANKA lékařská:                     0,7 kg

BEZ černý:                                         1,7

HLUCHAVKA:                                0,023 kg

Školní družina se podílela na výzdobě školy.

Soutěže a akce v rámci ŠD:  Odpoledne s básničkou, Drakiáda, Šikové ruce dětí a rodičů, Mikulášská nadílka,  karneval, vedení kroužků – sportovní, křížková výšivka

Přednášky pro žáky:

Přednáška – beseda s pamětnicí: Život v gulagu

Přednáška: TGM, E. Beneš, Jan Masaryk

Výukový program: Poznáváme zvířata

Zapojení školy do projektů:

Ve školním roce 2017/18 byla škola zapojena do projektů:

Mléko do škol

Ovoce do škol

Recyklohraní

Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů:

Nebyly realizovány.

 1. Začlenění školy do života obce:

Žáci školy pod vedením učitelů připravili program a vystoupení: zpívání u vánočního stromu / jehož  součástí byl i jarmark/, adventní  představení, program na pietním aktu u památníku padlým blížkovickým občanům 9. 5. 2017. Prodej vlastních výrobků a výpěstků při kulturních akcích. Kulturní program na setkání s důchodci Blížkovic a při vítání občánků a při svatebních obřadech.

 1. Spolupráce školy s rodiči:
Dny otevřených dveří: nebyly realizovány

Schůzky s rodiči byly zorganizovány 3x za školní rok. Rodiče mají možnost individuálních pohovorů s učiteli každé pondělí od 13.30. Na tyto schůzky mohou s rodiči chodit i děti – žáci školy. Rodiče mohou v průběhu celého školního roku hovořit s učiteli o prospěchu a chování dětí, a to vždy po skončení vyučování. Při řešení problémového chování škola spolupracovala s PPP Znojmo, velmi se osvědčila včasná informovanost rodičů a pravidelná spolupráce ve škole funguje poradenská činnost pro rodiče. Rodiče mají také možnost účasti ve vyučovací hodině, a to po předcházející domluvě s vyučujícím a vedením školy. Na škole působí Spolek rodičů a přátel základní školy.

Základní škola realizovala přípravu žáků na přijímací zkoušky, a to jak v samotných vyučovacích hodinách, tak v odpoledním doučování.

 1. Péče o základní školu:

Nástřik topných těles v jedné třídě a ve dvou kabinetech, renovace dveří v přízemí, výmalba sborovny a hovorny a učebny jazyků a dvou kabinetů, renovace parket ve sborovně, hovorně, učebně jazyků a dvou kabinetech, nová elektroinstalace v učebně jazyků a ve dvou kabinetech, renovace skladu – nová podlaha, výmalba, zakoupení nových židlí do sborovny.

 1. Spolupráce o odborovou organizací a dalšími partnery:

V otázkách daných zákoníkem práce spolupracuje škola s místní odborovou organizací.

Výborná zůstává spolupráce se SRPZŠ  – financování vzdělávacích programů pro děti, cestovného, odměn pro žáky, vybavení školy, pamětní knihy pro žáky 1. třídy. 

Sponzoři školy pro rok 2017/18:

SRPZŠ při ZŠ Blížkovice.

Část VII.

Hospodaření školy

Hospodaření školy je v souladu s pravidly hospodaření příspěvkových organizací.

Škola čerpá dle pravidel také prostředky ze státního rozpočtu. 

Zhodnocení a závěr

Ve školním roce 2017/18 i nadále probíhala dobrá spolupráce mezi zřizovatelem, SRPZŠ  
a TJ při ZŠ Blížkovice z.s. při ZŠ Blížkovice. Většina zákonných zástupců udržuje kontakt se školou a společně se snaží řešit výchovné a vzdělávací obtíže žáků. Veškeré výchovné
a kázeňské problémy se operativně řeší dle přesně daného postupu schváleného pro školu, a to na všech stupních. V rámci environmentální výchovy je škola zapojena do projektu Recyklohraní, pořádá sběr papíru, hliníku a sbírá léčivé byliny.

Učitelé se pravidelně věnovali žákům při doučování, při přípravě na soutěže a olympiády a při přípravě vystoupení pro veřejnost.

 

Část VIII.

Poradenské služby v základní škole
 1. Údaje o pracovnících

A/ počty

  fyzický počet kvalifikace dosažené vzdělání
výchovný poradce           1          –           VŠ
školní metodik           1          –            VŠ

 

  úvazek kvalifikace dosažené vzdělání
školní psycholog           –        –           –
šk. spec. pedagog           –        –            –

 

     B/ věková struktura

       do 35 let   35-50 let 50 let- důch. věk
výchovný poradce           –         –          1
školní metodik prevence           –         –           1
školní psycholog           –         –           –
školní speciální pedagog           –            –

 

     C/ další vzdělávání poradenských pracovníků

Školní metodik prevence a výchovný poradce: PPP Znojmo

 1. Individuální integrace:
Typ postižení Ročník Počet žáků
Žáci s SPU 3., 4., 5., 6., 7. 8., 9. 14

 

Nadaní žáci 4. 1

 

Část IX.

Hodnocení minimálního preventivního programu

Osvědčeným prostředkem je zapojení dětí do kroužků, využití volného času dětí – pořádání různých sportovních, hudebních, kvízových soutěží, zapojení co největšího počtu žáků do vystoupení pro rodiče a širokou veřejnost.

Oblíbené a přínosné jsou zábavné soutěže a programy, které organizují učitelky l. stupně pro děti  a jejich rodiče a prarodiče.

Žákům je k dispozici nástěnka a konzultační hodiny s metodikem prevence a výchovným poradcem.

V hodinách Př,Ch,VO  učitelé se žáky probírají témata  se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů.

Specializované programy zaměřené na rizikové jedince a skupiny nejsou realizovány.

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole

  ano ne věk

 

celkem případů
návykové látky:kouření     /     – 9-15       5%
záškoláctví      –      /    –      –
gambling      –      /    –      –
kriminalita      –      /    –     –
rasismus      –      /    –      –

 

V Blížkovicích 20.9. 2018